ในวันที่  31 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 17.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดหลักสูตรลดค่าใช้จ่ายและเวลาสำหรับการดำเนินการระงับข้อพิพาทในเชิงธุรกิจ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรจำนวน 47 ท่าน และมีวิทยากรจำนวน 3 ท่านดังนี้
1.ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ : ผู้พิพากษาอาวุโสศาลทรัพย์สินทางปัญญษและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2.คุณเลิศนภา ปิตตะพันธุ์ : ผู้ประนอม สถาบันอนุญาโตตุลาการ
3.วิทยากรพิเศษ ผู้พิพากษาด้านการระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการมากว่า 30 ปี