About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 269 blog entries.

การประนอมข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดงานสัมมนา “การประนอมข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์” ซึ่งได้มีการบรรยายให้ความรู้พื้นฐานและขั้นตอนการประนอมข้อพิพาทตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท ภายใต้การจัดการคดีของ ที เอช เอ ซี ประโยชน์ของการประนอมข้อพิพาท นอกจากนี้ยังมีการแสดงสถานการณ์จำลองการประนอมข้อพิพาทเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์และบทบาทหน้าที่ของผู้ประนอมในการประนอมข้อพิพาท ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณพิชญา ธรรมาพิทักษ์กุล      คุณฉกาจนิตย์ จุณณะภาต  คุณเลิศนภา  ปิตตะพันธุ์           คุณกษิณ ชำนาญชานันท์  คุณฉวีวรรณ เมฆอาภรณ์  ผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการ มาเป็นวิทยากรในงานนี้ 

THAC NEWS

Trends in mediation and arbitration for the maritime sector

On 4 December, Gerald Yee, Partner at Clyde & Co, and Somporn Paisin, former Principal Advisor at the Ministry of Transport, provided an overview of the law and use of alternative dispute resolution for the maritime sector.The trends indicate that arbitration is more effective where disputes may arise only between two contracting parties since shipping [...]

สถาบันอนุญาโตตุลาการร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม   ซึ่งมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ โรงยิมเนเซียม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  ซึ่งการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมนั่น ก่อให้เกิดความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความเสียสละ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหมู่คณะได้เป็นอย่างดีอีกด้วย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยให้แก่กันและกัน

หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดหลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี่ บายกะตะธานี จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้ช่วยให้รับมือกับความขัดแย้งในชีวิตแระจำวันและที่ทำงานได้ดีขึ้น นอกจากนั้นยังได้ศึกษาวิธีการพูดเชิงประณีประนอม เข้าใจปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอารมที่ไม่พึงประสงค์  รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในความขัดแย้งอีกด้วย  

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ การประนอมข้อพิพาท และการระงับข้อพิพาทออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมหลักสูตร ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกอันนอกเหนือจากการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการดำเนินคดีในศาล และมุ่งหวังให้การระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ การประนอมข้อพิพาท และการระงับข้อพิพาทออนไลน์ เป็นที่รู้จักมากขึ้น อีกทั้งผู้ที่มีความสนใจสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้ต่อไปได้ในอนาคต

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก จังหวัดเชียงราย

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับสำนักงานยุติธรรม จังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ณ โรงแรมเดอะริเวอรี่ บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย ซึ่งในปัจจุบันความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกยังคงไม่เป็นที่แพร่หลายโดยทั่วไปในสังคมไทย ดังนั้น การจัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก การอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาทให้แก่บุคคลทั่วไปจึงเป็นแนวคิดจะที่นำไปสู่การพัฒนา ส่งเสริม และเพิ่มการใช้กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกในประเทศไทย โดยมี ร.ต.ท.ดร.กมล ตันจินวัฒนกุล (อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ ราชภัฏพระนคร ประธานสาขานิติศาตร์ ประธานกรรมการประจำหลักสูตรนิติศาตร์ใหม่ 2561) และ คุณพิชญา ธรรมาพิทักษ์กุล (ผู้ประนอมประจําสถาบันอนุญาโตตุลาการ) เป็นผู้บรรยายในโครงการนี้ค่ะ  

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง ประเทศเกาหลี

ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (ACRC) ประเทศเกาหลี  เข้าเยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 1. Mr. Gunsang Kwon, Director General of Ombudsman Bureau 2. Mr. Haeil Choi, Deputy Director of Business Complaints T/F 3. Ms. Sunkyeong Baek, Deputy Director of International Relations Division 4. Mr. Moonyoung Kim, Investigator of National Defense, Patriots & Veterans Complaints [...]

Newsletter on November 2018

By | พฤศจิกายน 14th, 2018|ข่าวสถาบันอนุญาโตตุลาการ|0 Comments

สรุปมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่อง การปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์สำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa)

  ดูข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 >>  คลิกที่นี่