About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 256 blog entries.

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารายการจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Online Dispute Resolution ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารายการจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Online Dispute Resolution ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดงานปฐมนิเทศน์นักศึกษา ที่เข้ามาร่วมงานแข่งขัน National Mediation Competition 2018

เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดงานปฐมนิเทศน์นักศึกษา ที่เข้ามาร่วมงานแข่งขัน National Mediation Competition   2018 เพื่อรับทราบกติกาการแข่งขันการะประนอมระงับข้อพิพาทเชิงพานิชย์ โดยได้มีการแสดงจำลองสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้เตรียมตัวก่อนวันแข่งขันจริงที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 13-14 กันยายนที่จะถึงนี้ ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ อาคารภิรัช ทาวเวอร์ เอ็มควอเทียร์ ชั้น 26

สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดหลักสูตรอบรบผู้ประนอมรุ่นที่ 8

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นวันสุดท้ายของการจัดอบรมหลักสูตรอบรบผู้ประนอมรุ่นที่ 8 ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ และได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรบหลักสูตรดังกล่าว โดยมีท่านผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ นายพสิษฐ์ อัสววัฒนาพร เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ อาคารภิรัช ทาวเวอร์ เอ็มควอเทียร์ ชั้น 26

สถาบันอนุญาโตตุลาการร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ได้จัดงานสัมมนา “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท”

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา สถาบันอนุญาโตตุลาการร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ได้จัดงานสัมมนา "ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท" บรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านอนุญาโตตุลาการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ทนายวิรัช หวังปิติพาณิชย์ทนายความที่ปรึกษากฎหมาย เจ้าของผลงานหนังสือกฎหมายหลากรส เป็นผู้บรรยาย  ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม

ประกาศประกวดราคารายการจ้างออกแบบและผลิตสื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Online Dispute Resolution ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ประกาศประกวดราคา ขอบเขตของงาน ตารางราคากลาง เอกสารประกวดราคา

นิสิตนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย หรือ Asian Law Students’ Association (Alsa Thailand) ร่วมกับ นักศึกษามหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ในวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา สมาคมนิสิตนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย หรือ Asian Law Students’ Association(Alsa Thailand )ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการ  และรับฟังบรรยายในหัวข้อ “อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ” โดยนายนิคกี้ บาลานี ผู้ปรึกษาด้านกฎหมายของสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นผู้บรรยาย  ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 26

สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดหลักสูตรอบรบผู้ประนอมรุ่นที่ 8 การอบรมในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับ Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR)

สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดหลักสูตรอบรบผู้ประนอมรุ่นที่ 8 การอบรมในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับ Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการอบรมผู้ประนอมข้อพิพาทอย่างมืออาชีพและมีมาตรฐานตามหลักสากล โดยมีวิทยากรคือ Mr. Danny McFadden, Vice Chair HKMAAL Hong Kong เป็นผู้บรรยาย ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมอบรมจะได้ประกาศนียบัตรและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการ  ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ (เอ็มควอเทียร์) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรื่อง ประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือก การแข่งขันการประนอมข้อพิพาท จำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์

ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบระงับข้อพิพาท ด้ายวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบระงับข้อพิพาท ด้ายวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ตารางราคากลาง เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการฝึกอบรบแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ระหว่างไทยและอินเดียเพื่อส่งเสริมความเข้าใจกระบวนการยุติธรรมไทย

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม สถาบันอนุญาโตตุลาการจัดโครงการฝึกอบรบแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ระหว่างไทยและอินเดียเพื่อส่งเสริมความเข้าใจกระบวนการยุติธรรมไทย และร่วมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ” โดยนายนิคกี้ บาลานี ผู้ปรึกษาด้านกฎหมายของสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นผู้บรรยาย และนางสาวณัฐปภัสร์ ทาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารกระบวนการยุติธรรมจากประเทศอินเดีย ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ตึกพิรัชต์ทาวเวอร์ ชั้น 26