About THAC Admin

This author has not yet filled in any details.
So far THAC Admin has created 78 blog entries.

ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาการรับรู้และช่องทางการสื่อสาร Online ประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะสื่อออนไลน์

โครงการ ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดโครงการปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีจิตสำนึก สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต และนำความรู้ความเข้าใจมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมี นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากร

การแข่งขันภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561

ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ณ สนามอินทรีจันทร์สถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเป็นการแข่งขันภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561

International Arbitration Course, 11-15 June 2018

Agenda  International Arbitration Course, 11-15 June 2018   Introduction to International Arbitration_11-12 June Procedures in International Arbitration_13-15 June Registration Form   

News Letter April 2018

Download : News Letter April 2018

การสัมมนาหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท : ทิศทางและการพัฒนาสู่ระดับสากล”

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 (ชั้น4) โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้รับเกียรติจาก ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โดยการสัมมนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ การประนอมข้อพิพาท และการระงับข้อพิพาทออนไลน์ (Online Dispute Resolution) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกอันนอกเหนือจากการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการดำเนินคดีในศาล และมุ่งหวังให้การระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ การประนอมข้อพิพาท และการระงับข้อพิพาทออนไลน์ เป็นที่รู้จักมากขึ้น อีกทั้งผู้ที่มีความสนใจสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้ต่อไปได้ในอนาคต ทิศทางการพัฒนาระบบการประนอมข้อพิพาทในประเทศไทย คณะวิทยากร 1. ดร.ธเนศ สุจารีกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2. คุณปรัชญา อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 3. คุณเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 4. คุณพิชญา ธรรมาพิทักษ์กุล (ผู้ดำเนินรายการ) ผู้ประนอมประจำสถาบันอนุญาโตตุลาการ Online Dispute Resolution มิติใหม่ในการระงับข้อพิพาททางเลือก คณะวิทยากร 1. คุณวิมลรัตน์ เตริยาภิรมย์ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 2. คุณสุพจี รุ่งโรจน์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักงานประธานศาลฎีกา 3. คุณพิชชาพร นุ่มนาม ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันอนุญาโตตุลาการ [...]

โครงการเสริมสร้างความรับรู้การระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีการอนุญาโตตุลลาการในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 10.30 น. – 12.00 น. ที่ผ่านมา ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดการบรรยาทให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่นักศึกษา

Investor-State Dispute Settlement Lecture by Mr. Robert Kirkness

The Thailand Arbitration Center was pleased to host the investor-State dispute settlement (ISDS) lecture by Mr. Robert Kirkness from Freshfields Bruckhaus Deringer. Robert canvassed the recent developments in ISDS which included parallel proceedings, margin of appreciation, transparency and an appeal mechanism.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) และ สถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งประเทศเวียดนาม (VIAC)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง Thailand Arbitration Center (THAC) และ Vietnam International Arbitration Center (VIAC) โดยมีนายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการ THAC และ Mr. TRAN HUU HUYNH, President of VIAC เป็นตัวแทนในการลงนามในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ Vietnam International Arbitration Center ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การลงนามในครั้งนี้เพื่อร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนาการให้บริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกทั้งทางด้านอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาท รวมถึงการร่วมมือในด้านการจัดคอร์สอบรมและงานสัมมนา

“ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท”ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรีได้รับเกียรติจาก นายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โดยการสัมมนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางด้านการประนอมข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ย รวมถึงความรู้ทางกฎหมายในเรื่องที่สามารถใช้การประนอมหรือไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ปัญหาได้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการความขัดแย้ง รวมถึงการระงับข้อพิพาททางเลือกอันนอกเหนือจากการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการดำเนินคดีในศาล