Blog

Sort by
1909, 2018

The IGLP Scholars Workshop

By | กันยายน 19th, 2018|

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมมือทางวิชาการกับ The Institute for Global Law And Policy(IGLP) คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จัดหลักสูตรอบรบระยะสั้นระดับนานาชาติ The IGLP Scholars Workshop : การเขียนงานวิจัยเข้มข้น ปีที่ 3  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากทีมคณาจารย์ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นเวลากว่าสิบปี เพื่อมุ่งยกระดับศักยภาพนักวิจัยและนักวิชาการรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเชียทั่วโลก ให้สามารถเป็นนักวิจัยที่มีความรอบรู้เชิงลึกในสถานการน์โลกและบริบทการพัฒนา ผ่านรูปแบบ Workshop การเขียนงานวิจัยแบบเข้มข้นและสัมมนาในประเด็นที่หลากหลาย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันวิชาการชั้นนำระดับโลก เป็นผู้สอนและให้คำปรึกษาพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงโดยเชื่อมโยงแนวคิดด้านนโยบายการพัฒนาหลักนิติธรรม (Rule of Law and Policy) ซึ่งได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติแล้วว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการพัฒนาของโลก [...]

1409, 2018

สถาบันอนุญาโตตุลาการจัดการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ รอบชิงชนะเลิศ

By | กันยายน 14th, 2018|

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการจัดการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ รอบชิงชนะเลิศ ผลการตัดสิน ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีมจากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรางวัลชมเชย จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านรังสี แสงผล รองอธิบดีอัยการสำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล ให้กับทีมผู้เข้าแข่งขัน ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ อาคารภิรัชทาวเวอร์  ดิ เอ็มควอเทียร์ ชั้น 26  

1409, 2018

เรื่อง ประกาศผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์

By | กันยายน 14th, 2018|

สถาบันอนุญาโตตุลาการขอประกาศผลการตัดสินการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ รอบชิงชนะเลิศ ดังต่อไปนี้