Blog

Sort by
2405, 2018

Protected: 1st International ADR Conference Download Presentation

By | May 24th, 2018|

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

2105, 2018

1st International ADR Conference 2018

By | May 21st, 2018|

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “1st International ADR Conference 2018” ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมีท่านทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ท่านเลขาคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ท่านผู้บริหารภาครัฐ และภาคเอกชน คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 300 ท่านเป็นสักขีพยานในพิธีเปิด  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านเลขาคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก [...]

1105, 2018

Mediation Advocacy

By | May 11th, 2018|

กำหนดการ