หลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแย้ง จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่  17-18 มกราคม 2562 เวลา 09.30 – 17.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดหลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยหลักสูตรนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในบริบทของการทำงาน ความสัมพันธ์ และทำให้เห็นถึงประโยชน์ของการประนอมข้อพิพาท รวมถึงการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ใน เรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่  16 มกราคม 2562 เวลา 09.30 – 16.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้ให้ความรู้ด้านกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ด้วยวิธีการประนอมและอนุญาโตตุลาการ

By | มกราคม 16th, 2019|กิจกรรม, ภาพกิจกรรม|0 Comments

ภาพการมอบของที่ระลึก

By | กรกฎาคม 25th, 2018|ภาพกิจกรรม|0 Comments