ภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์สำหรับผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2561

ภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์สำหรับผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2561 4.3 (1.5.6) รายงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาสที่ 2-3.2561 (1)

By | สิงหาคม 2nd, 2018|บทความ|0 Comments

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2561

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 A03 (OGSM Strategy Control) - June 2018 14.06.2018

By | สิงหาคม 2nd, 2018|บทความ|0 Comments

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 แบบ สขร_ 1(2)

By | สิงหาคม 2nd, 2018|บทความ|0 Comments

แนวปฏิบัติการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวปฏิบัติการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง EB3(2)

By | สิงหาคม 2nd, 2018|บทความ|0 Comments

คู่มือการปฏิบัติงานของสถาบันอนุญาโตตุลาการ

คู่มือการปฏิบัติงานของสถาบันอนุญาโตตุลาการ

By | สิงหาคม 2nd, 2018|บทความ|0 Comments

การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นองค์กรคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ในการดำเนินงาน สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุกจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานในการดำเนินงานที่ชัดเจน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล                     สถาบันอนุญาโตตุลาการ จึงประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่เลือกปฏิบัติ มีคุณธรรมในการบริหารงานไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สุจริตและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงาน เปิดเผย และเผยแพร่ข้อมูลในการปฏิบัติงานสู่สาธารณชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของทุกหน่วยงาน   The Thailand Arbitration Center (THAC) is a fair institution that is transparent in its operation; it supports and promotes for employees of all levels to be conscious in the prevention and protection of all forms of [...]

By | มิถุนายน 14th, 2018|บทความ|0 Comments

วิวัฒนาการของอนุญาโตตุลาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

     การค้าการลงทุนอยู่คู่กับโลกมาทุกยุคทุกสมัย เช่นเดียวกับกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้น ได้ก่อการพัฒนาเคียงข้างตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์อยู่เสมอๆ มาจนถึงปัจจุบัน      ก่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือASEAN Economic Community : AEC ของรัฐสภาคีสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามความซึ่งตกลงกันในกฎบัตรอาเซียน ซึ่งเริ่มผลบังคับอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น รัฐชาติสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ ๑๙ ที่ดำรงอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันในภูมิภาคนี้ มีความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายและมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงเสมอมา ตั้งแต่ความสัมพันธ์ในรัฐโบราณตามแบบเรียนประวัติศาสตร์ที่ได้เรียนรู้กันมาตามแบบแผนของทางราชการนั้น ที่ได้แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านั้น ดำรงอยู่และพัฒนามาตามกระแสโลกาภิวัตน์เสมอ      เมื่อมีการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศในรูปแบบประชาคมของรัฐระดับภูมิภาค ตามความตกลงในปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือปฏิญญากรุงเทพฯ นับแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ เป็นต้นมานั้น การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐภาคีสมาชิกด้วยกันเองและในนามองค์การรัฐระดับภูมิภาคต่อรัฐหรือองค์การรัฐอื่นๆ เน้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นลำดับความสำคัญแรกเสมอมาในตลอดระยะเวลานับแต่การก่อตั้งประชาคมอาเซียนขึ้น      แม้การตกลงในการทางการค้าและการลงทุน จะยืนอยู่บนการแสดงเจตนาของคู่สัญญาทุกฝ่ายร่วมกันที่กำหนดเป็นกิจกรรมทางการค้าการลงทุนรูปแบบต่างๆ ก็ตาม ข้อขัดแย้งในระหว่างการดำเนินธุรกิจอาจเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นย่อมเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งที่นับเป็นมูลค่าได้ และที่นับเป็นมูลค่าไม่ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่เป็นจำนวนเงิน เช่น การก่อมลพิษ อาทิ มลพิษทางน้ำ [...]

By | พฤศจิกายน 28th, 2017|บทความ|0 Comments

อนุญาโตตุลาการในไทยและในต่างประเทศต่างกันอย่างไร

          การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีวิวัฒนาการตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน ราวพุทธศักราช ๕๐๐ เป็นต้นมา ปรากฎเป็นหลักฐานไว้ใน "กฎหมายสิบสองโต๊ะ" (LEGES DUODECIM TABULARUM) ซึ่งเป็นกฎหมายโบราณที่เป็นรากฐานของกฎหมายโรมันและหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่รับกันในทางสากลและนำไปสู่การปรับใช้เป็นกฎหมายในประเทศต่างๆ เรื่อยมาถึงปัจจุบัน   ข้อพิพาทในทางแพ่งโดยทั่วไป มีกระบวนการระงับข้อพิพาทอยู่ ๓ ลักษณะสำคัญ ได้แก่ ๑.การไกล่เกลี่ย           คู่พิพาทในทางแพ่งสองฝ่ายหรือมากกว่าสองฝ่าย ได้ตกลงให้มีบุคคลที่สาม เรียกว่า ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Conciliator) ขึ้น เพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอมความกัน โดยคู่พิพาททุกฝ่ายตกลงรับสิทธิตามสัญญาประนีประนอมที่เกิดขึ้นใหม่แทนสัญญาเดิม ซึ่งได้ผ่อนผันข้อเรียกร้องของตนแต่เดิมลงด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ยที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้เสนอแนวทางในด้วยการเจรจาให้เกิดความตกลงกันขึ้นระหว่างคู่กรณีพิพาท โดยไม่มีอำนาจหรือบังคับหรือตัดสินใดๆ ในข้อพิพาทนั้น ๒.การอนุญาโตตุลาการ           คู่พิพาทในทางแพ่งสองฝ่ายหรือมากกว่าสองฝ่ายได้ตกลงกันในสัญญาหรือตกลงไว้เป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการ (Arbitration Agreement) ขึ้นโดยเฉพาะซึ่งแนบท้ายหรือเพิ่มเติมความในสัญญาเดิม เพื่อให้บุคคลที่สามที่อาจเป็นบุคคลเพียงคนเดียวหรือคณะบุคคลที่ตกลงยิมยอมรับรองกัน ไม่ว่าจะกำหนดบุคคลไว้อย่างเฉพาะเจาะจงหรือกำหนดแต่เฉพาะคุณสมบัติไว้ในคราวเดียวกันด้วยก็ตาม ทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยในข้อพิพาทตามที่ตกลงกันไว้ซึ่งเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยผู้ทำหน้าที่ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการนี้ เรียกว่า อนุญาโตตุลาการ [...]

By | พฤศจิกายน 21st, 2017|บทความ|0 Comments

อนาคตของอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร?

ด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทางการค้าและการลงทุนในระดับสากลมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะวิธีการในการทำธุรกรรมทางการเงินและการพัฒนารูปแบบหรือลักษณะของธุรกิจหรือกิจการในเชิงพาณิชย์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอนั้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจของสังคมไทยในเชิงบวกหลายประการ โดยเฉพาะการส่งเสริมการประกอบกิจการหรือการลงทุนโดยหน่วยงานของรัฐ ผ่านแนวนโยบายในทางเศรษฐกิจและสังของของรัฐ และการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการที่มีความต้องการแสวงหาช่องทางและโอกาสในทางธุรกิจเพื่อความเติบโตในทางเศรษฐกิจ มาตรการทางกฎหมายด้านการค้าและการลงทุนและกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสินในลงทุนหรือดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการหรือผู้ลงทุนทั้งในประเทศและในระดับระหว่างประเทศ ในฐานะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาเป็นลำดับแรกๆ ก่อนที่จะริเริ่มและตัดสินใจดำเนินการในกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทต่างๆ เนื่องจากมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นกฎหมายบังคับภายในประเทศ มีผลกระทบโดยตรงทั้งในทางที่เป็นอุปสรรคและในทางที่เป็นปัจจัยสนับสนุนในรายธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจึงเป็นหลักประกันสำคัญในฐานะกติกาที่ “ยอมรับได้” กับผู้เล่นในทางเศรษฐกิจทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนธุรกิจ และประชาชนโดยทั่วไปสามารถแสวงหาความเป็นธรรมในทางเศรษฐกิจและสังคมได้ แม้ในกรณีที่มีความขัดแย้งขึ้นระหว่างผู้เล่นในทางเศรษฐกิจที่อยู่ในฐานะต่างๆ กันที่เป็นข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินกิจกรรมทางการค้าและการลงทุน ซึ่งทุกฝ่ายต่างสามารถคาดหมายได้ถึงวิธีการที่ยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นที่เป็นธรรมในทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ในประเทศไทย กระบวนการยุติข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ ทั้งที่เป็นกระบวนการยุติข้อพิพาทโดยไม่เป็นคดีความด้วยกระบวนการนอกศาลและกระบวนการยุติข้อพิพาทโดยศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นต่างก็พัฒนากระบวนการไปพร้อมกัน เพื่อให้ระบบกฎหมายทั้งหมดสอบรับกันในทางที่มีผลให้เกิดความเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่าย บนมาตฐานทางกฎหมายที่ยอมรับกันเป็นหลักการสากลระหว่างประเทศ ที่เป็นสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าและการลงทุน ซึ่งเป็นหลักกฎหมายสากลที่ประเทศไทยนำมาพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอนาคตอย่างน้อยอีก 10 ปีข้างหน้า การระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการยุติธรรมโดยองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ศาลยุติธรรมทั้งการไกล่เกลี่ยเจรจา การประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย จะมีบทบาทมากขึ้นในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ในฐานะวิธีการแรกที่นำมาใช้ในการแสวงหาข้อยุติที่เป็นธรรมก่อนการเป็นคดีที่ต้องนำไปสู่การยุติด้วยกระบวนการดำเนินคดีโดยศาล เป็นเหตุสำคัญที่จะก่อผลของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจในที่สุด เพราะมีการรับรองกระบวนการยุติข้อพิพาทที่ครอบคลุมทั้งระบบที่เป็นไปตามหลักกฎหมายสากล ทั้งการยุติข้อพิพาทโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการหรือสถาบันอื่นที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในกิจการเฉพาะด้านที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอย่างเป็นทางการ การอนุญาโตตุลาการตามที่ตั้งขึ้นอย่างเฉพาะตามเจตนาที่ตกลงยินยอมรับกันระหว่างคู่สัญญา และกระบวรการยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์โดยการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลยุติธรรม จะขยายพรมแดนที่เป็นโอกาสเศรษฐกิจให้กว้างยิ่งขึ้นไปด้วยการพัฒนาระบบกฎหมายให้สอดรับและเป็นไปตามมาตรฐานสากลอยู่เสมอนั้น เป็นการดึงดูดการค้าและการลงทุนที่สำคัญ โดยเฉพาะกับกลุ่มนักลงทุนหรือสถาบันทางการเงิน ที่มีกิจการในระดับระหว่างประเทศและระดับสากลให้เข้ามามีกิจกรรมในทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยกลไกของสถาบันอนุญาโตตุลาการ แม้สถาบันอนุญาโตตุลากรจะเพิ่งจัดตั้งขึ้นและริเริ่มกระบวนการระงับข้อพิพาทนอกศาลได้ไม่นานนัก แต่เป็นก้าวสำคัญของกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ที่ได้แสดงความพร้อมทางศักยภาพว่าจะสามารถรอบรับความเติบโตทางเศรษฐกิจในทุกรูปแบบที่มีกำลังสูงในทั้งประเทศและต่างประเทศได้อย่างรอบด้าน ไม่ว่าเศรษฐกิจในระดับสากลจะมีทิศทางอย่างไรก็ตามในอีก10ปีที่กำลังมาถึงนี้ก็ตาม ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการ การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพทางกฎหมาย และการเป็นพื้นที่สำหรับทุกกรอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะสามารถนำไปสู่การระงับข้อพิพาทที่เป็นคุณแก่ทุกฝ่าย [...]

By | กรกฎาคม 14th, 2017|บทความ|0 Comments

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หลักการและกรณีศึกษา

Download : การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หลักการและกรณีศึกษา

By | กรกฎาคม 5th, 2017|บทความ|0 Comments