วิวัฒนาการของอนุญาโตตุลาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

     การค้าการลงทุนอยู่คู่กับโลกมาทุกยุคทุกสมัย เช่นเดียวกับกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้น ได้ก่อการพัฒนาเคียงข้างตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์อยู่เสมอๆ มาจนถึงปัจจุบัน      ก่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือASEAN Economic Community : AEC ของรัฐสภาคีสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามความซึ่งตกลงกันในกฎบัตรอาเซียน ซึ่งเริ่มผลบังคับอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น รัฐชาติสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ ๑๙ ที่ดำรงอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันในภูมิภาคนี้ มีความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายและมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงเสมอมา ตั้งแต่ความสัมพันธ์ในรัฐโบราณตามแบบเรียนประวัติศาสตร์ที่ได้เรียนรู้กันมาตามแบบแผนของทางราชการนั้น ที่ได้แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านั้น ดำรงอยู่และพัฒนามาตามกระแสโลกาภิวัตน์เสมอ      เมื่อมีการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศในรูปแบบประชาคมของรัฐระดับภูมิภาค ตามความตกลงในปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือปฏิญญากรุงเทพฯ นับแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ เป็นต้นมานั้น การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐภาคีสมาชิกด้วยกันเองและในนามองค์การรัฐระดับภูมิภาคต่อรัฐหรือองค์การรัฐอื่นๆ เน้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นลำดับความสำคัญแรกเสมอมาในตลอดระยะเวลานับแต่การก่อตั้งประชาคมอาเซียนขึ้น      แม้การตกลงในการทางการค้าและการลงทุน จะยืนอยู่บนการแสดงเจตนาของคู่สัญญาทุกฝ่ายร่วมกันที่กำหนดเป็นกิจกรรมทางการค้าการลงทุนรูปแบบต่างๆ ก็ตาม ข้อขัดแย้งในระหว่างการดำเนินธุรกิจอาจเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นย่อมเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งที่นับเป็นมูลค่าได้ และที่นับเป็นมูลค่าไม่ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่เป็นจำนวนเงิน เช่น การก่อมลพิษ อาทิ มลพิษทางน้ำ [...]

By | November 28th, 2017|บทความ|0 Comments

อนุญาโตตุลาการในไทยและในต่างประเทศต่างกันอย่างไร

          การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีวิวัฒนาการตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน ราวพุทธศักราช ๕๐๐ เป็นต้นมา ปรากฎเป็นหลักฐานไว้ใน "กฎหมายสิบสองโต๊ะ" (LEGES DUODECIM TABULARUM) ซึ่งเป็นกฎหมายโบราณที่เป็นรากฐานของกฎหมายโรมันและหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่รับกันในทางสากลและนำไปสู่การปรับใช้เป็นกฎหมายในประเทศต่างๆ เรื่อยมาถึงปัจจุบัน   ข้อพิพาทในทางแพ่งโดยทั่วไป มีกระบวนการระงับข้อพิพาทอยู่ ๓ ลักษณะสำคัญ ได้แก่ ๑.การไกล่เกลี่ย           คู่พิพาทในทางแพ่งสองฝ่ายหรือมากกว่าสองฝ่าย ได้ตกลงให้มีบุคคลที่สาม เรียกว่า ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Conciliator) ขึ้น เพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอมความกัน โดยคู่พิพาททุกฝ่ายตกลงรับสิทธิตามสัญญาประนีประนอมที่เกิดขึ้นใหม่แทนสัญญาเดิม ซึ่งได้ผ่อนผันข้อเรียกร้องของตนแต่เดิมลงด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ยที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้เสนอแนวทางในด้วยการเจรจาให้เกิดความตกลงกันขึ้นระหว่างคู่กรณีพิพาท โดยไม่มีอำนาจหรือบังคับหรือตัดสินใดๆ ในข้อพิพาทนั้น ๒.การอนุญาโตตุลาการ           คู่พิพาทในทางแพ่งสองฝ่ายหรือมากกว่าสองฝ่ายได้ตกลงกันในสัญญาหรือตกลงไว้เป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการ (Arbitration Agreement) ขึ้นโดยเฉพาะซึ่งแนบท้ายหรือเพิ่มเติมความในสัญญาเดิม เพื่อให้บุคคลที่สามที่อาจเป็นบุคคลเพียงคนเดียวหรือคณะบุคคลที่ตกลงยิมยอมรับรองกัน ไม่ว่าจะกำหนดบุคคลไว้อย่างเฉพาะเจาะจงหรือกำหนดแต่เฉพาะคุณสมบัติไว้ในคราวเดียวกันด้วยก็ตาม ทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยในข้อพิพาทตามที่ตกลงกันไว้ซึ่งเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยผู้ทำหน้าที่ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการนี้ เรียกว่า อนุญาโตตุลาการ [...]

By | November 21st, 2017|บทความ|0 Comments

อนาคตของอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร?

ด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทางการค้าและการลงทุนในระดับสากลมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะวิธีการในการทำธุรกรรมทางการเงินและการพัฒนารูปแบบหรือลักษณะของธุรกิจหรือกิจการในเชิงพาณิชย์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอนั้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจของสังคมไทยในเชิงบวกหลายประการ โดยเฉพาะการส่งเสริมการประกอบกิจการหรือการลงทุนโดยหน่วยงานของรัฐ ผ่านแนวนโยบายในทางเศรษฐกิจและสังของของรัฐ และการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการที่มีความต้องการแสวงหาช่องทางและโอกาสในทางธุรกิจเพื่อความเติบโตในทางเศรษฐกิจ มาตรการทางกฎหมายด้านการค้าและการลงทุนและกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสินในลงทุนหรือดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการหรือผู้ลงทุนทั้งในประเทศและในระดับระหว่างประเทศ ในฐานะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาเป็นลำดับแรกๆ ก่อนที่จะริเริ่มและตัดสินใจดำเนินการในกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทต่างๆ เนื่องจากมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นกฎหมายบังคับภายในประเทศ มีผลกระทบโดยตรงทั้งในทางที่เป็นอุปสรรคและในทางที่เป็นปัจจัยสนับสนุนในรายธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจึงเป็นหลักประกันสำคัญในฐานะกติกาที่ “ยอมรับได้” กับผู้เล่นในทางเศรษฐกิจทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนธุรกิจ และประชาชนโดยทั่วไปสามารถแสวงหาความเป็นธรรมในทางเศรษฐกิจและสังคมได้ แม้ในกรณีที่มีความขัดแย้งขึ้นระหว่างผู้เล่นในทางเศรษฐกิจที่อยู่ในฐานะต่างๆ กันที่เป็นข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินกิจกรรมทางการค้าและการลงทุน ซึ่งทุกฝ่ายต่างสามารถคาดหมายได้ถึงวิธีการที่ยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นที่เป็นธรรมในทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ในประเทศไทย กระบวนการยุติข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ ทั้งที่เป็นกระบวนการยุติข้อพิพาทโดยไม่เป็นคดีความด้วยกระบวนการนอกศาลและกระบวนการยุติข้อพิพาทโดยศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นต่างก็พัฒนากระบวนการไปพร้อมกัน เพื่อให้ระบบกฎหมายทั้งหมดสอบรับกันในทางที่มีผลให้เกิดความเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่าย บนมาตฐานทางกฎหมายที่ยอมรับกันเป็นหลักการสากลระหว่างประเทศ ที่เป็นสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าและการลงทุน ซึ่งเป็นหลักกฎหมายสากลที่ประเทศไทยนำมาพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอนาคตอย่างน้อยอีก 10 ปีข้างหน้า การระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการยุติธรรมโดยองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ศาลยุติธรรมทั้งการไกล่เกลี่ยเจรจา การประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย จะมีบทบาทมากขึ้นในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ในฐานะวิธีการแรกที่นำมาใช้ในการแสวงหาข้อยุติที่เป็นธรรมก่อนการเป็นคดีที่ต้องนำไปสู่การยุติด้วยกระบวนการดำเนินคดีโดยศาล เป็นเหตุสำคัญที่จะก่อผลของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจในที่สุด เพราะมีการรับรองกระบวนการยุติข้อพิพาทที่ครอบคลุมทั้งระบบที่เป็นไปตามหลักกฎหมายสากล ทั้งการยุติข้อพิพาทโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการหรือสถาบันอื่นที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในกิจการเฉพาะด้านที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอย่างเป็นทางการ การอนุญาโตตุลาการตามที่ตั้งขึ้นอย่างเฉพาะตามเจตนาที่ตกลงยินยอมรับกันระหว่างคู่สัญญา และกระบวรการยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์โดยการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลยุติธรรม จะขยายพรมแดนที่เป็นโอกาสเศรษฐกิจให้กว้างยิ่งขึ้นไปด้วยการพัฒนาระบบกฎหมายให้สอดรับและเป็นไปตามมาตรฐานสากลอยู่เสมอนั้น เป็นการดึงดูดการค้าและการลงทุนที่สำคัญ โดยเฉพาะกับกลุ่มนักลงทุนหรือสถาบันทางการเงิน ที่มีกิจการในระดับระหว่างประเทศและระดับสากลให้เข้ามามีกิจกรรมในทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยกลไกของสถาบันอนุญาโตตุลาการ แม้สถาบันอนุญาโตตุลากรจะเพิ่งจัดตั้งขึ้นและริเริ่มกระบวนการระงับข้อพิพาทนอกศาลได้ไม่นานนัก แต่เป็นก้าวสำคัญของกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ที่ได้แสดงความพร้อมทางศักยภาพว่าจะสามารถรอบรับความเติบโตทางเศรษฐกิจในทุกรูปแบบที่มีกำลังสูงในทั้งประเทศและต่างประเทศได้อย่างรอบด้าน ไม่ว่าเศรษฐกิจในระดับสากลจะมีทิศทางอย่างไรก็ตามในอีก10ปีที่กำลังมาถึงนี้ก็ตาม ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการ การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพทางกฎหมาย และการเป็นพื้นที่สำหรับทุกกรอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะสามารถนำไปสู่การระงับข้อพิพาทที่เป็นคุณแก่ทุกฝ่าย [...]

By | July 14th, 2017|บทความ|0 Comments

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หลักการและกรณีศึกษา

Download : การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หลักการและกรณีศึกษา

By | July 5th, 2017|บทความ|0 Comments

วิวัฒนาการของอนุญาโตตุลาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การค้าการลงทุนอยู่คู่กับโลกมาทุกยุคทุกสมัย เช่นเดียวกับกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้น ได้ก่อการพัฒนาเคียงข้างตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์อยู่เสมอๆ มาจนถึงปัจจุบัน ก่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือASEAN Economic Community : AEC ของรัฐสภาคีสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามความซึ่งตกลงกันในกฎบัตรอาเซียน ซึ่งเริ่มผลบังคับอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น รัฐชาติสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ ๑๙ ที่ดำรงอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันในภูมิภาคนี้ มีความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายและมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงเสมอมา ตั้งแต่ความสัมพันธ์ในรัฐโบราณตามแบบเรียนประวัติศาสตร์ที่ได้เรียนรู้กันมาตามแบบแผนของทางราชการนั้น ที่ได้แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านั้น ดำรงอยู่และพัฒนามาตามกระแสโลกาภิวัตน์เสมอ เมื่อมีการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศในรูปแบบประชาคมของรัฐระดับภูมิภาค ตามความตกลงในปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือปฏิญญากรุงเทพฯ นับแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ เป็นต้นมานั้น การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐภาคีสมาชิกด้วยกันเองและในนามองค์การรัฐระดับภูมิภาคต่อรัฐหรือองค์การรัฐอื่นๆ เน้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นลำดับความสำคัญแรกเสมอมาในตลอดระยะเวลานับแต่การก่อตั้งประชาคมอาเซียนขึ้น แม้การตกลงในการทางการค้าและการลงทุน จะยืนอยู่บนการแสดงเจตนาของคู่สัญญาทุกฝ่ายร่วมกันที่กำหนดเป็นกิจกรรมทางการค้าการลงทุนรูปแบบต่างๆ ก็ตาม ข้อขัดแย้งในระหว่างการดำเนินธุรกิจอาจเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นย่อมเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งที่นับเป็นมูลค่าได้ และที่นับเป็นมูลค่าไม่ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่เป็นจำนวนเงิน เช่น การก่อมลพิษ อาทิ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ การระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งโดยศาล หรือกระบวนการระงับข้อพิพาทนอกศาล เป็นเครื่องมือแสวงหาความเป็นธรรมที่หยิบยกขึ้นมาใช้ต่อกันอยู่เสมอ โดยมีข้อพิจารณาถึงระบบกฎหมายของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีความแตกต่าง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละประเทศ เป็นเงื่อนไขสำคัญในการริเริ่มพัฒนาระบบกฎหมายขึ้น รวมถึงการระงับข้อพิพาททางแพ่งโดยอนุญาโตตุลาการด้วย [...]

By | July 5th, 2017|บทความ|0 Comments

ทำไมอนุญาโตตุลาการจึงเป็นทางออกไม่ใช่ทางเลือก

การระงับข้อพิพาททางแพ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมและใช้เป็นการทั่วไป ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับสากลนั้น สามารถแบ่งเป็นสองลักษณะ ตามการดำเนินกระบวนการตามกฎหมายและคดีในทางแพ่ง คือ การระงับข้อพิพาทนอกศาล และ การระงับข้อพิพาทด้วยการฟ้องเป็นคดีต่อศาล ระบบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาเรียกกระบวนการระงับข้อพิพาทนอกศาลนี้ว่า "Alternative dispute resolution : ADR” อันมีความหมายถึง กระบวนการยุติธรรมอื่่นซึ่งมิได้ยุติด้วยฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลให้มีคำสั่งเป็นที่สุด แต่ยุติลงด้วยกระบวนการอื่นๆ ที่คู่ความซึ่งมีข้อพิพาทระหว่างกันนั้นสมัครใจเข้ากระบวนการพร้อมกับฝ่ายที่สามในการยุติหรือระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ กล่าวคือ การเจรจา (Negotiation) การไกล่เกลี่ย (Mediation) การประนีประนอมยอมความ (Conciliation) และการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) กระบวนการยุติธรรมทางเลือกทั้งสี่ลักษณะ  ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น เป็นที่นิยมและมีพัฒนาการในเชิงกระบวนการเป็นอย่างสูงในสหรัฐอเมริการะหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๑ – ๒๕๔๑ ซึ่งมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่แข่งขันกันอย่างสูง ด้วยการค้าการลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวมีการแข่งขันกันสูงด้วยความรวดเร็ว เพราะเวลาคือเงื่อนไขที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบเป็นความเสียหายที่จะกระทบต่อตัวเลขทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาลนั้น หากมีข้อพิพาทหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินธุรกิจการค้า การยุติข้อพิพาทโดยเร็วเพื่อระงับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั้น เป็นเหตุผลหลักส่งผลให้ "กระบวนการยุติธรรมทางเลือก" กลายเป็นกระบวนการยุติธรรมที่เป็นทางออกของปัญหาในทางการค้าและการลงทุน และได้ยอมรับในกระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมในศาล กระบวนการอนุญาโตตุลาการในปัจจุบัน เป็นหนึ่งในกระบวนการระงับข้อพิพาทนอกศาล ที่ได้พัฒนาต่อเนื่อง และมีหลักกฎหมายระหว่างประเทศเกิดขึ้นซึ่งเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ นั่นคือ อนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการใช้บังคับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ค.ศ. 1958 (The [...]

By | July 5th, 2017|บทความ|0 Comments

อนุญาโตตุลาการคือใคร? และทำไมต้องเป็นอนุญาโตตุลาการ (ตอนที่ 1/5)

เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้น สิ่งที่คนทั่วไปนึกถึงเป็นอย่างแรก นั่นคือการยุติปัญหาหรือแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยการ "ศาล" ปัจจุบัน "ศาล" ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่ใช้อำนาจเพื่อพิจารณาวินิจฉัยคดีความและมีคำพิพากษาใประเทศไทยมีหลายประเภท ตามระบบของกฎหมายที่กำหนดให้การยุติธรรมของประเทศ มีศาลยุติธรรมและศาลปกครอง เป็นองค์กรที่ใช้อำนาจเพื่อยุติปัญหาที่เป็นคดีของประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งเป็นการยุติธรรมในระบบ "ศาลคู่" ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในทางสากล และเมื่อความซับซ้อนของปัญหาในสังคมมีมากขึ้น ความหลากหลายของรูปแบบความขัดแย้งนั้น รวมไปถึงความหลากหลายของวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งความหลากหลายดังกล่าวทำให้คู่ขัดแย้งของปัญหาที่มีมากกว่าสองฝ่ายขึ้นไป สามารถเลือกใช้เพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายให้เป็นผลที่ดีสุด ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายผู้ก่อความเสียหาย ฝ่ายผู้ที่ด้รับความเสียหาย หรือบุคคลทั่วไปที่นับว่าเป็นสาธารณะชน   ในชีวิตประจำวัน เราต่างเกี่ยวข้องกับข้อตกลง หรือ "สัญญา" ที่ก่อให้เกิดความผูกพัน เป็นบ่อเกิดสิทธิและหน้าที่ ให้กับบุคคลที่เข้าตกลงกันปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญานั้น   แต่หากว่ามีคนผิดสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หรือกระทำสิ่งต่างๆ ลงไปแล้วก่อความเสียหายให้กับผู้อื่น? ศาลยุติธรรม ในนามของศาลแพ่งเป็นองค์กรที่เป็นกลไกที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่า จะสามารถระงับข้อพิพาทต่างๆ และสร้างความเป็นธรรมให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ศาลแพ่งซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยในข้อปัญหาซึ่งเป็นคดีความฟ้องร้องกัน เช่น เรื่องการผิดสัญญาทางการค้า การเรียกค่าความเสียหายชดเชยในการไม่ปฏิบัติตามสัญญา การผิดสัญญาไม่ใช้เงินกันตามที่ตกลงกู้กัน เป็นต้น เพื่อให้มีคำพิพากษาที่จะบังคับให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย แน่นอนว่า ทั้งด้วยความซับซ้อนของสภาพสังคมในปัจจุบัน และการติดต่อทำข้อตกลงหรือมีธุรกรรมกันมีหลากหลายรูปแบบ คดีความที่เป็นข้อพิพาทซึ่งต้องหาข้อยุติที่เป็นธรรมนั้น มีเป็นจำนวนมากที่นำเสนอให้ศาลแพ่งพิจารณา และเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างรอบด้าน ในการรับฟังคู่กรณี การแสดงพยานหลักฐาน การต่อสู้คดีกันในกระบวนพิจารณาคดีที่ศาล การสรุปประเด็นเพื่อมีคำสั่งหรือคำพิพากษา [...]

By | April 5th, 2017|บทความ|0 Comments

ทางเลือกใหม่ของการระงับข้อพิพาท

THAC สถาบันอนุญาโตตุลาการ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการการระงับข้อพิพาททางเลือกมาตรฐานระดับสากล เพื่อการสนับสนุน ส่งเสริมภาคธุรกิจในการลงทุนและทำการค้าทั้งรายใหญ่จนถึงรายย่อย การให้บริการหลักของ THAC มีบริการด้านอนุญาโตตุลาการและบริการการประนอมข้อพิพาท ทั้งในประเทศหรือระหว่างประเทศด้วยมาตรฐานระดับสากล ข้อดีของการระงับข้อพิพาททางเลือกกับ THAC ข้อมูลถูกเก็บเป็นความลับ (Confidentiality) ข้อมูลทุกอย่างถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งสามารถช่วยในการรักษาโอกาสและไม่ให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อธุรกิจของคุณ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย (Save Time, Save Cost) THAC ช่วยอำนวยความสะดวกคุณในทุกกระบวนการการระงับข้อพิพาท ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้กระบวนการแบบไหน การอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาท มีกระบวนการที่สั้นและสะดวกรวดเร็ว ไม่ยืดเยื่อ จึงทำให้คุณสามาถประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย รวมถึงโอกาสทางธุรกิจไว้ได้ รักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน (Save Relationship) กระบวนการประนอมข้อพิพาทไม่มีการตัดสินการแพ้หรือชนะ แต่เป็นการช่วยคุณและคู่กรณีของคุณในการหาทางออกร่วมกัน เมื่อจบกระบวนการคุณและคู่กรณีของคุณสามารถที่จะรักษาความสัมพันธ์และดำเนินธุรกิจต่อไปได้ กระบวนการอนุญาโตตุลาการ คุณและคู่กรณีของคุณสามารถเลือกผู้ชี้ขาดที่มีความเชี่ยวชาญในสาขางานนั้นๆที่ตรงกับความต้องการได้ เพื่อความเข้าใจในข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอย่างถ่องแท้และชี้ขาดได้ตรงจุด ทางเลือกใหม่ของทุกข้อพิพาท THAC สถาบันอนุญาโตตุลาการ By Webcontent1412

By | December 16th, 2016|บทความ|0 Comments

ระบบ ODR คืออะไร?

มาทำความรู้จักกับระบบ ODR (Online Dispute Resolution) หรือ ระบบระงับข้อพิพาททางออนไลน์กันเถอะ ปัจจุบันนี้ผู้คนนิยมใช้งานอินเตอร์เน็ตมากขึ้น จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่ขาดไม่ได้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าจะเชื่อมต่อผ่านทางคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน การซื้อของหรือทำธุรกรรมต่างๆผ่านระบบออนไลน์จึงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งก็คือระบบ e-Commerce โดย e-commerce  มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีมูลค่าธุรกิจที่สูงเพิ่มขึ้นและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อธุรกรรมออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น ก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย เช่น ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ตกลงกันไว้ ภายในเวลาที่กำหนด ก็จะเกิดการโต้แย้งสิทธิหรือเกิดข้อพิพาทขึ้นได้ ระบบ ODR เกิดขึ้นครั้งแรกช่วงปี ค.ศ. 1990 โดยในปี 1996 บทความแรกที่เกี่ยวกับ ODR ปรากฏใน การวิจัยข้อมูลของ NCAIR (NATIONAL CENTRE FOR AEROSPACE INNOVATION AND RESEARCH) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการประชุมครั้งแรกที่ทุ่มเทให้กับ ODR และการระดมทุนจาก NCAIR ในการเปิดตัวโครงการ ODR เป็นครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มีการจัดการทดลองใช้ร่วมกับ eBay [...]

By | December 15th, 2016|บทความ|0 Comments

TalkDD แอปพลิเคชั่นที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประนอมข้อพิพาทออนไลน์ระหว่างร้านค้าออนไลน์และนักช็อป

TalkDD แอปพลิเคชั่นที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประนอมข้อพิพาทออนไลน์ระหว่างร้านค้าออนไลน์และนักช็อป โดยการเปิดโอกาสให้ทั้ง 2 ฝ่ายพูดคุยกันแบบออฟไลน์ซึ่งทำให้ประหยัดทั้งเวลา และยังรักษาน้ำใจกันไว้ได้ ร้านค้าออนไลน์ก็ไม่ถูกเสียบประจานเมื่อเกิดความผิดพลาดในการขายสินค้า ผู้ซื้อเองก็มั่นใจว่าหากสั่งของแล้วไม่ได้ตามที่สั่งก็สามารถร้องเรียนและเจรจากันได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://waymagazine.org/151059/