“ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท”ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรีได้รับเกียรติจาก นายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โดยการสัมมนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางด้านการประนอมข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ย รวมถึงความรู้ทางกฎหมายในเรื่องที่สามารถใช้การประนอมหรือไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ปัญหาได้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการความขัดแย้ง รวมถึงการระงับข้อพิพาททางเลือกอันนอกเหนือจากการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการดำเนินคดีในศาล

STCC Business Talk “Managing Costs of Dispute Resolution” Followed by Networking Night

  STCC Business Talk  "Managing Costs of Dispute Resolution"  Followed by Networking Night    at The British Club (189 Surawongse Road) on Wednesday, 21 March 2018 5.30 p.m. Registration 6.00 p.m. Talk & Q&A 7.00 p.m. Networking Night till 9.00 p.m. Member: THB 300/ person Co-Chamber Member: THB 300/person Non-member THB 500/person Register

ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประกวดราคาจ้าง Organizer งาน 1st International ADR Conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประกวดราคาจ้างOrganizer งาน 1st International ADR Conference ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้ ประกาศ ราคากลาง organizer tor organize เอกสารประกวดราคา  

COURSE INFORMATION Diploma in International Commercial Arbitration 28 July 2018 – 5 August 2018, Perth Australia

COURSE INFORMATION Diploma in International Commercial Arbitration 28 July 2018 – 5 August 2018, Perth Australia

ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ ที เอช เอ ซี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ ที เอช เอ ซี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้   1. ขอบเขตของงานเว็บไซต์ 2. ประกาศประกวดราคาเว็บไซต์ 3. ราคากลางเว็บไซต์ 4. เอกสารประกวดราคาเว็บไซต์    

“ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท”

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการ ที เอช เอ ซี ได้จัดงานสัมมนา “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการประนอมข้อพิพาท” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ และได้มีการจัดการสัมมนามาแล้วในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชลบุรี และจะมีการจัดการสัมมนาในหัวข้อนี้อย่างต่อเนื่องในอีก 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี และกรุงเทพมหานคร  

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานให้กับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ในวันที่พฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยาทสรุปภารกิจของสถาบันอนุญาโตตุลาการ พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงาน โดยมี นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

โครงการเสริมสร้างความรับรู้การระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีการอนุญาโตตุลลาการในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 10.30 น. – 12.00 น. ที่ผ่านมา ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดการบรรยาทให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่นักศึกษา โดยได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจาก อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน  ทั้งนี้ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางสาวพัชร์วลัย มังคละศิริ

การประชุมความร่วมมือ

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมความร่วมมือระหว่าง ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ กับ หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสร้างความสัมพันธ์อันดีสำหรับการร่วมมือกันในอนาคต

ALSA Indonesia and Thailand Visit the THAC

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจาก Indonesiaและไทย เข้ามาศึกษาดูงานกับทางสถาบันฯ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองมากครับ     The Thailand Arbitration Center was pleased to welcome members of the Asian Law Students’ Association from Indonesia and Thailand on 16 January 2018.