Protected: 1st International ADR Conference Download Presentation

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

By | May 24th, 2018|ข่าวสถาบันอนุญาโตตุลาการ|Enter your password to view comments.

1st International ADR Conference 2018

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “1st International ADR Conference 2018” ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมีท่านทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ท่านเลขาคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ท่านผู้บริหารภาครัฐ และภาคเอกชน คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 300 ท่านเป็นสักขีพยานในพิธีเปิด  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านเลขาคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก Anna Joubin-Bret เป็นองค์ปาฐก หรือ Keynote Speaker หลังพิธีเปิด           งานสัมมนาดังกล่าวนี้ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ร่วมกับคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (UNCITRAL-RCAP) ได้ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 [...]

Mediation Advocacy

กำหนดการ

ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาการรับรู้และช่องทางการสื่อสาร Online ประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะสื่อออนไลน์

โครงการ ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดโครงการปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีจิตสำนึก สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต และนำความรู้ความเข้าใจมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมี นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากร

การแข่งขันภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561

ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ณ สนามอินทรีจันทร์สถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเป็นการแข่งขันภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561

Drafting Arbitration

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ

นางสาวณัฐธยาน์ อธิปัญจพงษ์ นายกฤษดนัย เทพณรงค์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ที เอช เอ ซี สถาบบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) และ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบบันอนุญาโตตุลาการ และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา โดยมี ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ และ ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นผู้แทนจากทั้งสองสถาบันในการลงนามครั้งนี้ โดยพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 12:00 – 13:30 น. ณ ห้องประชุมเพลินจิต สถาบันอนุญาโตตุลาการ   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานของทั้งสองสถาบันในแง่ของการจัดทำงานวิจัย การจัดอบรม การจัด Workshop  รวมถึงงานสัมมนาทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อาทิ การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ การเงิน การลงทุน หัวข้อด้านพลังงาน และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ยังได้รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรของสองสถาบัน การเป็น Research Fellows การที่ทั้งสองสถาบันสามารถส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมในงานสัมมนาที่อีกสถาบันได้จัดขึ้น และการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการศึกษาวิจัย ดังนี้การร่วมลงนามบันทึกข้อความตกลงดังกล่าวนับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองสถาบันจะได้ทำงาน [...]

Chinese European Arbitration Centre’s (CEAC) 10th Anniversary

CEAC 10th Anniversary to be held on 13th and 14th September 2018 in Hamburg, Germany. The theme being: China's Belt and Road Initiative - Opportunities and Challenges for International Dispute Resolution and Contracting. Please click on the flyer for more information.