คำขอขึ้นบัญชีผู้ประนอมข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ

 • Name-Surname :
 • Date of Birth :
 • Date of Birth :
 • Age :
 • Picture :
 • Nationality :
 • Origin :
 • Religion :
 • Address :
 • Tel :
 • Mobile :
 • E-mail:
 • Education Background :
  • Certificate
  • Institute
  • Subject
  • Time
  • Bachelor Degree
  • Master Degree
  • Doctoral Degree
  • Other Certificate
 • Work Experience :
  • Name of Company/Organization
  • Position
  • Position
 • Mediation Training :
  • Course
  • Institution
  • Duration
   Date of Training

  • Course
  • Institution
  • Duration
   Date of Training

 • ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำหน้าที่ผู้ประนอมข้อพิพาท :

 • การค้าและการลงทุน


  การเงินการธนาคาร


  ทรัพย์สินทางปัญญา


  ประกันภัย


  การแพทย์


  อื่นๆ

 • Use English language for mediation :

Remark


1. THAC mediator registration will be in accordance to the THAC rule on registry of mediator


2. Registration will be effective when THAC issues the announcement on name list of THAC mediators


3. Information of the applicant shall be use for the purpose of THAC mediator registry only, including attached documents, in which the applicant shall permit THAC to use the documents for the following purpose


4. The applicant confirms that the provided information is the complete truth, if the information is found to be false or incorrect, THAC remains the right to terminate the applicant from the THAC mediator list

ยอมรับเงื่อนไข