เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 9.00 น. – 16.00 น. ที่ผ่านมา ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้มีการจัดสัมมนาในหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท” ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่บุคคลทั่วไป โดยได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจาก คุณ ไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ยุติธรรมจังหวัดชลบุรี  ทั้งนี้ ที เอช เอ ซี การสัมมนาดังกล่าวมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่  ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร , นางสาวพิชชาพร นุ่มนาม และ  ทนายวิรัช หวังปิติพาณิชย์