1. รายงานวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร

2. ข้อมูลงบการเงิน

3. ข้อมูลประวัติคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล

4. ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน

5. ข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการองค์การมหาชน และอนุกรรมการ

6. ข้อมูลภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์

7. ข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน

8. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิ