โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกแก่ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

About the event

โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่   25 มกราคม 2562
เวลา  13.00 – 16.00 น.
สถานที่  ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ชั้น 5 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเป็นกระบวนการที่ได้รับความนิยม และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีกระประนีประนอม และการอนุญาโตตุลาการ อย่างไรก็ตาม การระงับข้อพิพาททางเลือกยังไม่เป็นที่รับรู้และเข้าใจในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ดังนั้น ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสิรม พัฒนาและดำเนินกิจการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยวิธีการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการรวมทั้ง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกียวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกับกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ด้วยวิธีการประนอมข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการให้แก่นิสิต นักศึกษาในภูมิภาคต่างๆ

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา

ผู้บรรยาย

1. ดร.รุจิระ บุนนาค สำนักกฎหมาย มารุต บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

2. คุณกษิณ ชำนาญชานันท์ ผู้ประนอมสถาบันอนุญาโตตุลาการ

 

Register

Information

Details

วันที่เริ่ม

25 มกราคม 2562 @ 13:00

ถึงวันที่

25 มกราคม 2562 @ 16:00

ค่าใช้จ่าย

Free

Event Category

รายละเอียดสถานที่

สถานที่

คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่

โทรศัพท์

รายละเอียดผู้จัดงาน

ผู้จัดงาน

Thailand Arbitration Center (THAC)

โทรศัพท์

+66 (0) 2018 1615

Email

info@thac.or.th

Bookings

Countdown

0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Seconds

Ticket
Location

Loading Map....