Our Solution

International Arbitration Center

International Arbitration Center is established to provide arbitration service to resolve civil and commercial disputes in Thailand and other countries.

Learn More

THAC Mediation Center

The process to resolve the dispute is by the willingness of all disputed parties.

Learn More

The Alternative Dispute Resolution Academy

The Alternative Dispute Resolution Academy (ADRA) provides knowledge and trainings to support publicity.

Learn More

News & Event

1909, 2018

The IGLP Scholars Workshop

กันยายน 19th, 2018|

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมมือทางวิชาการกับ The Institute for Global Law And Policy(IGLP) คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จัดหลักสูตรอบรบระยะสั้นระดับนานาชาติ The IGLP Scholars Workshop : การเขียนงานวิจัยเข้มข้น ปีที่ 3  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากทีมคณาจารย์ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นเวลากว่าสิบปี เพื่อมุ่งยกระดับศักยภาพนักวิจัยและนักวิชาการรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเชียทั่วโลก ให้สามารถเป็นนักวิจัยที่มีความรอบรู้เชิงลึกในสถานการน์โลกและบริบทการพัฒนา ผ่านรูปแบบ Workshop การเขียนงานวิจัยแบบเข้มข้นและสัมมนาในประเด็นที่หลากหลาย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันวิชาการชั้นนำระดับโลก เป็นผู้สอนและให้คำปรึกษาพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงโดยเชื่อมโยงแนวคิดด้านนโยบายการพัฒนาหลักนิติธรรม (Rule of Law and Policy) ซึ่งได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติแล้วว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการพัฒนาของโลก เนื่องจากเป็นทั้งเป้าหมายการพัฒนาในตัวเองและเป็นปัจจัยเอื้อในการส่งเสริมให้เป้าหมายการพัฒนาทั้ง 17 ข้อแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษาในการฝึกอบรบตลอดทั้งหลักสูตรและได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อสำเร็จการฝึกอบรม โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 10 มกรมคม 2561 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครโดยตรงได้ที่   iglp.law.harvard.edu ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

1409, 2018

สถาบันอนุญาโตตุลาการจัดการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ รอบชิงชนะเลิศ

กันยายน 14th, 2018|

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการจัดการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ รอบชิงชนะเลิศ ผลการตัดสิน ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีมจากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรางวัลชมเชย จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านรังสี แสงผล รองอธิบดีอัยการสำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล ให้กับทีมผู้เข้าแข่งขัน ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ อาคารภิรัชทาวเวอร์  ดิ เอ็มควอเทียร์ ชั้น 26  

1409, 2018

เรื่อง ประกาศผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์

กันยายน 14th, 2018|

สถาบันอนุญาโตตุลาการขอประกาศผลการตัดสินการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ รอบชิงชนะเลิศ ดังต่อไปนี้  

1409, 2018

สถาบันอนุญาโตตุลาการ Center (THAC) และศูนย์อนุญาโตตุลาการ จีน – ยุโรป(CEAC) ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ

กันยายน 14th, 2018|

สถาบันอนุญาโตตุลาการ Center (THAC) และศูนย์อนุญาโตตุลาการ จีน – ยุโรป (CEAC) ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการบริการด้านสถานที่และสิ่งอำนวยต่างๆ ในการะงับข้อพิพาททางเลือกด้วยการอนุญาโตตุลาการ รวมถึงความร่วมมือในด้านการจัดงานอบรมและสัมมนา งานการศึกษาให้ความรู้ต่างๆและเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ทั้งนี้นับว่าเป็นสัญญาณอันดีถึงการร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน อันจะช่วยผลักดันการระงับข้อพิพาททางเลือกในอนาคต โดยการลงนามในครั้งนี้จัดให้มีขึ้นในวันพุธที่ 13 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยฮัมเบิรก์ เมืองฮัมเบิร์ก ประเทศเยอรมัน ระหว่างงาน International Arbitration in Light of the Belt and Road Initiative: Building Bridges – Building Connections” 13-14 September 2018          

1309, 2018

รายละเอียดผลคะแนนการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ รอบคัดเลือก

กันยายน 13th, 2018|

1309, 2018

เรื่อง ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันการประนอม ข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์

กันยายน 13th, 2018|

  สถาบันอนุญาโตตุลาการขอประกาศทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ ดังต่อไปนี้      

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) และ ศูนย์ประนอมข้อพิพาท แห่งสภาส่งเสริมการค้าระหว่างเทศ (CCPIT Mediation Center) ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ

การทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนาการให้บริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกด้านการประนอมข้อพิพาท รวมถึงความร่วมมือในด้านการจัดคอร์สอบรมและงานสัมมนาและเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนในเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 หรือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative) ทั้งนี้นับว่าเป็นสัญญาณอันดีถึงการร่วมมือระหว่างสองสถาบัน อันจะช่วยผลักดันการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการประนอม ในภูมิภาคนี้ โดยการลงนามในครั้งนี้จัดมีขึ้นระหว่างงาน 3rd International Mediation Summit ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน

กันยายน 12th, 2018|

สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดงานปฐมนิเทศน์นักศึกษา ที่เข้ามาร่วมงานแข่งขัน National Mediation Competition 2018

เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดงานปฐมนิเทศน์นักศึกษา ที่เข้ามาร่วมงานแข่งขัน National Mediation Competition   2018 เพื่อรับทราบกติกาการแข่งขันการะประนอมระงับข้อพิพาทเชิงพานิชย์ โดยได้มีการแสดงจำลองสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้เตรียมตัวก่อนวันแข่งขันจริงที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 13-14 กันยายนที่จะถึงนี้ ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ อาคารภิรัช ทาวเวอร์ เอ็มควอเทียร์ ชั้น 26

กันยายน 5th, 2018|

สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดหลักสูตรอบรบผู้ประนอมรุ่นที่ 8

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นวันสุดท้ายของการจัดอบรมหลักสูตรอบรบผู้ประนอมรุ่นที่ 8 ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ และได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรบหลักสูตรดังกล่าว โดยมีท่านผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ นายพสิษฐ์ อัสววัฒนาพร เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ อาคารภิรัช ทาวเวอร์ เอ็มควอเทียร์ ชั้น 26

กันยายน 5th, 2018|

สถาบันอนุญาโตตุลาการร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ได้จัดงานสัมมนา “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท”

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา สถาบันอนุญาโตตุลาการร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ได้จัดงานสัมมนา "ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท" บรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านอนุญาโตตุลาการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ทนายวิรัช หวังปิติพาณิชย์ทนายความที่ปรึกษากฎหมาย เจ้าของผลงานหนังสือกฎหมายหลากรส เป็นผู้บรรยาย  ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม

กันยายน 5th, 2018|

ประกาศประกวดราคารายการจ้างออกแบบและผลิตสื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Online Dispute Resolution ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ประกาศประกวดราคา ขอบเขตของงาน ตารางราคากลาง เอกสารประกวดราคา

กันยายน 3rd, 2018|

นิสิตนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย หรือ Asian Law Students’ Association (Alsa Thailand) ร่วมกับ นักศึกษามหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ในวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา สมาคมนิสิตนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย หรือ Asian Law Students’ Association(Alsa Thailand )ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการ  และรับฟังบรรยายในหัวข้อ “อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ” โดยนายนิคกี้ บาลานี ผู้ปรึกษาด้านกฎหมายของสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นผู้บรรยาย  ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 26

สิงหาคม 30th, 2018|

Activity Calendar

Upcoming