ผู้ประนอมข้อพิพาท

การสร้างผู้ประนอม 

สถาบันได้มีการคัดสรรบุคคลที่จะเข้ามาเป็นผู้ประนอม ข้อพิพาทของสถาบันเป็นอย่างดี โดยพิจารณาจากระดับความรู้ความสามารถ ระดับการศึกษา ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในข้อพิพาทแต่ละประเภท ประสบการณ์ใน การระงับข้อพิพาท และเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในสังคม ซึ่งพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นผู้คัดเลือก

การพัฒนาผู้ประนอม 

สถาบันมีการจัดอบรมผู้ประนอม เพื่อพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะของประนอมข้อพิพาท การจัดอบรมนี้ สถาบันร่วมมือกับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการจัดอบรมผู้ประนอม ข้อพิพาท เพื่อให้ได้ผู้ประนอมที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการกับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการประนอม ข้อพิพาทอย่างต่อเนื่อง สถาบันยังมีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประนอมและ   บุคคลทั่วไปถึงการประนอมข้อพิพาทในปัจจุบันและแนวโน้มการประนอมในอนาคต

ดูผู้ประนอมข้อพิพาท THAC ทั้งหมด >> คลิก

นาย จักรพันธ์ ยุวรี

ตำแหน่งปัจจุบัน
ที่ปรึกษา กระทรวงการต่างประเทศ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีด้านการเงินระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย Hitotsubashi
ปริญญาโทด้านการเงินระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย Hitotsubashi

ประสบการณ์ด้านการอบรม
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 1 สถาบันอนุญาโตตุลาการ 2558

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม
ข้อพิพาททุกสาขา

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นาย ฉกาจนิตย์ จุณณะภาต

ตำแหน่งปัจจุบัน
นักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านกฎหมาย Oil and Gas มหาวิทยาลัย Aberdeen  ประเทศสกอร์ตแลนด์

ประสบการณ์ด้านการอบรม
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 1 สถาบันอนุญาโตตุลาการ 2558

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม
ข้อพิพาทด้านคดีปกครอง

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นางสาว ชนกพร สิริพิพัฒน์

ตำแหน่งปัจจุบัน
นักกฎหมาย

ประวัติการศึกษา
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านนิติเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อยู่ระหว่างศึกษา)
เนติบัณฑิตไทย

ประสบการณ์ด้านการอบรม
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 1 สถาบันอนุญาโตตุลาการ 2558

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม
ข้อพิพาททั่วไป

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทย

นาย ชลวิชช์ บุญอาภา

ตำแหน่งปัจจุบัน
นิติกร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย East Anglia ประเทศอังกฤษ
เนติบัณฑิตไทย

ประสบการณ์ด้านการอบรม
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 1 สถาบันอนุญาโตตุลาการ 2558

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม
ข้อพิพาททุกสาขา

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นาย ยุทธชัย อิสสวาณิชย์

ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้านการอบรม
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 1 สถาบันอนุญาโตตุลาการ 2558

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม
ข้อพิพาทด้านการค้า การลงทุน ประกันภัยและการแพทย์

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นางสาว รวิวรรณ พรหมเจริญ

ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้ดำเนินรายการวิทยุและผลิตรายการโทรทัศน์

ประวัติการศึกษา
พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ด้านการอบรม
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 1 สถาบันอนุญาโตตุลาการ 2558
หลักสูตรไกล่เกลี่ย กรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม
ข้อพิพาทด้านการค้าการลงทุนและประกันภัย

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทย

นาง ลักขณาศิริ ขจรประดับกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน
ทนายความหุ้นส่วนอาวุโส บริษัท Professional Advisory & Law จำกัด

ประวัติการศึกษา
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ด้าน International Legal Studies of Law มหาวิทยาลัย American ประเทศสหรัฐอเมริกา
เนติบัณฑิตไทย

ประสบการณ์ด้านการอบรม
หลักสูตรการระงับข้อพิพาท International Oil & Gas Industry Dispute Resolution
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 1 สถาบันอนุญาโตตุลาการ 2558

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม
ข้อพิพาทด้านการค้าการลงทุน การเงินการธนาคาร

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์

ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายลิ่วมโนมนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประวัติการศึกษา
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตรมหาบัณฑิต ด้าน Mathematical Finance มหาวิทยาลัย Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรมหาบัณฑิต ด้าน Computer Information System มหาวิทยาลัย Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรด้านกฎหมายอินเทอร์เน็ท มหาวิทยาลัย Havard ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร สาขาอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ สภาทนายความ

ประสบการณ์ด้านการอบรม
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 1 สถาบันอนุญาโตตุลาการ 2558

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม
ข้อพิพาทด้านการค้าการลงทุน การเงินการธนาคาร ทรัพย์สินทางปัญญา

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นาง หทัยทิพย์ วงศ์สามล

ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย California Western School of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ด้านการอบรม
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 1 สถาบันอนุญาโตตุลาการ 2558

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม
ข้อพิพาทด้านประกันภัยและข้อพิพาททั่วไป

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นาง หฤทยา ปรีชาสุข

ตำแหน่งปัจจุบัน
ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางการแพทย์ด้านกฎหมาย โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์

ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านบริหารการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหานคร

ประสบการณ์ด้านการอบรม
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 1 สถาบันอนุญาโตตุลาการ 2558

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม
ข้อพิพาทด้านการแพทย์

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทย

นาย หยี ยิฏฐะสิริ

ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์

ประวัติการศึกษา
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต ด้าน International Medical Transportation
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ด้านการอบรม
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 1 สถาบันอนุญาโตตุลาการ 2558

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม
ข้อพิพาทด้านการแพทย์และข้อพิพาททั่วไป

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นาย อาทิตย์ ปิ่นปัก

ตำแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการศึกษา
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านInternational Business Law มหาวิทยาลัย University College London ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์ด้านการอบรม
หลักสูตรอบรมการระงับข้อพิพาททางเลือก (การไกล่เกลี่ย) University College London ประเทศอังกฤษ
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 1 สถาบันอนุญาโตตุลาการ 2558

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม
ข้อพิพาทด้านการค้าการลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญาและแพ่งและพาณิชย์

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นางสาว เพ็ญนภา พุมมา

ตำแหน่งปัจจุบัน
นักบริหารโครงการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี Internel-Based Program Multimedia University, Malaysia
ปริญญาโทด้านบริหารโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ด้านการอบรม
THAC Mediation Training Class 3

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นาย สุรศักดิ์ ใจเย็น

ตำแหน่งปัจจุบัน
Nathalin Group, Vice President, Director

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ปริญญาโทด้านศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศนียบัตรที่ปรึกษาแรงงาน สภาบันกระทรวงแรงงาน

ประสบการณ์ด้านการอบรม

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นาย เอกภพ เมฆกัลจาย

ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส, ธนาคารกรุงไทย

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีด้านเศรฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ปริญญาโท MBA Finance Manchester University

ประสบการณ์ด้านการอบรม

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทย

นางสาว ราตรี เนตรพระฤทธิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาการคุ้มครองสิทธิ, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ประวัติการศึกษา
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประกาศนียบัตรด้านเนติบัณฑิตยไทย สถาบันเนติบัณฑิตยสภา

ประสบการณ์ด้านการอบรม

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทย

นางสาว กุลนันทน์ ศรีเจริญ

ตำแหน่งปัจจุบัน
นักทรัพยากรบุคคล, สำนักงานกิจการยุติธรรม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์ด้านการอบรม
THAC Mediation Training Class 3

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทย

นาย สาคร บุญประชุม

ตำแหน่งปัจจุบัน
นักวิชาการยุติธรรม, สำนักงานกิจการยุติธรรม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีด้านรัฐประศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประสบการณ์ด้านการอบรม

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทย

นางสาว สรมย์พร จิตตะวณิช

ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้จัดการการตลาด, Thailand Arbitration Center

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโทด้านการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้านการอบรม

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นาย ปรากรณ์ สิริพรโอภาส

ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุญาโตตุลาการ, Thailand Arbitration Center

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้านการอบรม

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทย

นางสาว ภัทรา ภู่ประเสริฐ

ตำแหน่งปัจจุบัน
นิติกร, สำนักงานกิจการยุติธรรม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ประสบการณ์ด้านการอบรม
THAC Mediation Training Class 3

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทย

นาง จินตวลัย วรนุช

ตำแหน่งปัจจุบัน
นักทรัพยากรบุคคล, สำนักงานกิจการยุติธรรม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโทด้านการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ด้านการอบรม

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทย

นาย เมธี อนิวรรตน์

ตำแหน่งปัจจุบัน
CEO, Unitrio Technology Co.,Ltd.

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท MBA University of Southern California
Master of Science in Business Administration, University of Southern California

ประสบการณ์ด้านการอบรม
THAC Mediation Training Class 3

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นาย อดิศร ศรีอารีย์

ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการบริษัท, SRB Enterprise Co.,Ltd.

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ด้านการอบรม
THAC Mediation Training Class 3

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทย

นาย อภิศักดิ์ ศรีอารีย์

ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการบริหาร, SRB Enterprise Co.,Ltd.

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโทด้านการบริหารงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์ด้านการอบรม
THAC Mediation Training Class 3

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นาย พีรภัทร บุญรอด

ตำแหน่งปัจจุบัน
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ, กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

ประสบการณ์ด้านการอบรม

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทย

นางสาว อำพา วาณิชชัชวาลย์

ตำแหน่งปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการฝ่ายอนุญาโตตุลาการ, Thailand Arbitration Center

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโทด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ด้านการอบรม
THAC Mediation Training Class 3

ประเภทข้อพิพาทที่ประสงค์จะทำการหน้าที่ผู้ประนอม

ภาษาที่สามารถใช้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอม
ภาษาไทย