ข่าวและกิจกรรม

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ”ให้กับผู้ที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ในวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ” ร่วมกับบริษัท Herbert Smith Freehills โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ ให้กับผู้ที่ทำงานด้านกฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นาย  Andrew Hay และ นายอมรวิทย์ เพศประเสริฐ ทนายความจากบริษัท Herbert Smith Freehills  ประเทศไทย  มาร่วมสอนขั้นตอนในการร่างข้อตกลงอนุญาโตตุลาการอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง ณ  สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ (เอ็มควอเทียร์) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561

ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายประสัณห์  เชื้อพานิช  ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานฯ เพื่อพิจารณาแผนยุธศาสตร์สถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2562 -2566 และร่างข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมคดีอนุญาโตตุลาการให้แก่หน่วยงานรัฐ ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ (เอ็มควอเทียร์) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

งานประชุมสัมมนา Annual International Arbitration & Regulatory Summit 2018 ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

สถาบันอนุญาโตตุลาการร่วมกับ Wolters Kluwer และ Legal Plus จัดงานประชุมสัมมนา Annual International Arbitration & Regulatory Summit 2018 ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา งานประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนประสบการน์ความรู้ รวมไปถึงได้รับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ ระหว่างประเทศในหลากหลายแง่มุม โดยมีวิทยากรมากกว่า 10 ท่าน มาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ ทางสถาบันอนุญาโตตุลาการจึงจัดงานเลี้ยงต้อนรับ ให้กับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศ ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งนี้ผู้ร่วมประชุมสัมมนาได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดย ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการได้กล่าวให้การต้อนรับ

งานสัมมนาหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท” วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม  ทีผ่านมา สถาบันอนุญาโตตุลาการและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่บุคคลทั่วไปมากขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสัมมนานี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางสาวสุพจี รุ่งโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุดรธานี นายปรัชญา อุยตระกูล อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด นายชัยวัฒน์ ม่วงแก้ว อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งาน “ราตรีสัมพันธ์ผู้ประนอมสถาบันอนุญาโตตุลาการ” (THAC’s MEDIATORS)

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีการจัดงานราตรีสัมพันธ์ระหว่างผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ณ ห้อง Study Room โรงแรมฮิลตัน กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ร่วมให้เกียรติเป็นประธาน ในการนี้ทางสถาบันฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงเกียรติซึ่งเป็นผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการตั้งแต่รุ่น 1 จนถึงรุ่น 7 ซึ่งเป็นรุ่นปัจจุบันเข้าร่วมงาน ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสถาบันฯ กับผู้ประนอมของทางสถาบันอนุญาโตตุลาการแสดงความเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งรับฟังถึงแนวทางนโยบายและการดำเนินงานของทางสถาบันฯ สำหรับแผนในปีต่อไป ดาวน์โหลด : ภาพการมอบของที่ระลึก