ข่าวและกิจกรรม

International Arbitration Training Course – Module 1&2

หลักสูตร “International Arbitration Training Course” (บรรยายภาษาอังกฤษ) โดย สถาบันอนุญาโตตุลาการ และ มหาวิทยาลัยนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกา วันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้ จัดอบรมคอร์ส “International Arbitration Training Course” (บรรยายภาษาอังกฤษ) ร่วมกับ New York University โดย Prof. Franco Ferrari (Director for the Center for Transnational Litigation Arbitration and Commercial Law) ซึ่งเป็นผู้นำในการสอนหลักสูตรครั้งนี้ และวิทยากรร่วม Prof. Franco Ferrari (Professor of Law, NYU School of Law), Dr. Friedrich Rosenfeld (Partner / Attorney with Hanefeid Rechatsanwalt), Vanina Sucharitkul (FCIArb International Arbitrator, Lecturer at L’Université Paris Descartes,Paris V), David Holloway (Barrister, St Philips Stone and Assistant Professor LLMArbDR Programme Director at City university Hong [...]

Conflict Management Program, 24 – 25 July 2018

ที เฮช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มช. ขอเชิญผู้ทีสนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program) ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฏาคม 2561 ค่าลงทะเบียน - สำหรับนักศึกษา เพียง 2,500.- บาท - บุคคลทั่วไป เพียง 3,500.- บาท ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดกำหนดการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลด หรือ โทร.02-018-1615  

AVIA, 17 July 2018

ที เฮช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนา "ส่งเสริมการค้าไทย ก้าวไกลไปกับอนุญาโตตุลาการ" ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ ดาวน์โหลด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลด หรือโทร. 02-018-1615 ต่อ 112  

MOCK Arbitration, 4 July 2018

Registration Form

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการคดี

คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ และ เจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น.   ณ อาคารศาลอาญา สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 5 สำนักงานศาลยุติธรรม  

สัมมนาหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท” ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล จังหวัดสงขลา

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดการสัมมนาหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท” ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการให้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ