ข่าวและกิจกรรม

International Arbitration Course, 11-15 June 2018

Agenda  International Arbitration Course, 11-15 June 2018   Introduction to International Arbitration_11-12 June Procedures in International Arbitration_13-15 June  

ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรื่องการประกวดราคาจ้างพัฒนาการรับรู้และช่องทางการสื่อาสาร Online ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ  เรื่องการประกวดราคาจ้างพัฒนาการรับรู้และช่องทางการสื่อาสาร Online ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร ขอบเขตงานสื่อออนไลน์ ประกาศสื่อออนไลน์ ราคากลางสื่อออนไลน์ เอกสารประกวดสื่อออนไลน์

News Letter April 2018

Download : News Letter April 2018

การสัมมนาหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท : ทิศทางและการพัฒนาสู่ระดับสากล”

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 (ชั้น4) โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้รับเกียรติจาก ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โดยการสัมมนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ การประนอมข้อพิพาท และการระงับข้อพิพาทออนไลน์ (Online Dispute Resolution) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกอันนอกเหนือจากการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการดำเนินคดีในศาล และมุ่งหวังให้การระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ การประนอมข้อพิพาท และการระงับข้อพิพาทออนไลน์ เป็นที่รู้จักมากขึ้น อีกทั้งผู้ที่มีความสนใจสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้ต่อไปได้ในอนาคต ทิศทางการพัฒนาระบบการประนอมข้อพิพาทในประเทศไทย คณะวิทยากร 1. ดร.ธเนศ สุจารีกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2. คุณปรัชญา อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 3. คุณเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 4. คุณพิชญา ธรรมาพิทักษ์กุล (ผู้ดำเนินรายการ) ผู้ประนอมประจำสถาบันอนุญาโตตุลาการ Online Dispute Resolution มิติใหม่ในการระงับข้อพิพาททางเลือก คณะวิทยากร 1. คุณวิมลรัตน์ เตริยาภิรมย์ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 2. คุณสุพจี รุ่งโรจน์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักงานประธานศาลฎีกา 3. คุณพิชชาพร นุ่มนาม ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันอนุญาโตตุลาการ 4. คุณชาลี กาญจนกุญชร (ผู้ดำเนินรายการ) นักการฑูตชำนาญการ เตรียมความพร้อมประเทศไทย สู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการอนุญาโตตุลาการ [...]

โครงการเสริมสร้างความรับรู้การระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีการอนุญาโตตุลลาการในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 10.30 น. – 12.00 น. ที่ผ่านมา ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดการบรรยาทให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่นักศึกษา

Investor-State Dispute Settlement Lecture by Mr. Robert Kirkness

The Thailand Arbitration Center was pleased to host the investor-State dispute settlement (ISDS) lecture by Mr. Robert Kirkness from Freshfields Bruckhaus Deringer. Robert canvassed the recent developments in ISDS which included parallel proceedings, margin of appreciation, transparency and an appeal mechanism.