การบริการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)

การอนุญาโตตุลาการ

สถาบันฯ มีข้อบังคับที่ได้มาตรฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการระงับ ข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ให้อิสระแก่คู่พิพาทในการกำหนดกระบวนการอนุญาโตตุลาการให้เป็นไปตามที่ตกลงกันโดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรมแก่คู่พิพาททุกฝ่าย รวมทั้งเปิดโอกาสให้คดีที่มีทุนทรัพย์ขนาดย่อมให้สามารถใช้การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการได้

การประนอมข้อพิพาท

การให้บริการด้านการประนอมข้อพิพาทของสถาบันฯนั้นครอบคลุมข้อพิพาททั้งทางด้านเพ่ง และพาณิชย์ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและมุ่งหาทางออกที่คู่พิพาทต้องการ นอกจากนี้ทางสถาบันฯ มีการขึ้นบัญชีผู้ประนอมข้อพิพาทและมีหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทที่ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การระงับข้อพิพาทผ่านระบบออนไลน์ (ODR)

การระงับข้อพิพาททางออนไลน์ เป็นการระงับข้อพิพาทบนออนไลน์ที่มีกระบวนการระงับข้อพิพาทหลายรูปแบบผสมผสานกันเป็นขั้นตอน ทำให้การระงับข้อพิพาทสำเร็จด้วยความรวดเร็ว ประหยัด และคู่ความไม่จำเป็นต้องเดินทาง

การบริการด้านฝึกอบรม

สัมมนาเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการระงับข้อพิพาททางเลือกของไทย