กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ภายใต้ข้อบังคับของ THAC

กระบวนการอนุญาโตตุลาการในคดีที่มีทุนทรัพย์ขนาดย่อม (Small Claims Arbitration) ภายใต้ข้อบังคับของ THAC