อนุญาโตตุลาการ

เกณฑ์การคัดเลือกอนุญาโตตุลาการ

สถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจสอบร่วมกัน เพื่อพิจารณาจากระดับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านการอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับในระดับมืออาชีพ โดยใช้สิ่งบ่งชี้ดังกล่าวร่วมกับการพิจารณาจากคณะกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการใช้ในการคัดเลือก

แนวทางการพัฒนาอนุญาโตตุลาการ

ในส่วนงานสถาบันการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution Academy) เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลงานด้านการจัดคอร์สอบรมการอนุญาโตตุลาการ  ซึ่งการจัดคอร์สอบรมต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การอนุญาโตตุลาการชั้นนำของโลก อาทิ Singapore International Arbitration Center, The Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration เป็นต้น ในการเชิญผู้มากความสามารถ และประสบการณ์เฉพาะทางมาให้เกียรติเป็นวิทยากรในคอร์สต่างๆที่สถาบันฯ จัดขึ้น  เพือให้ผู้ที่ได้รับการอบรมสามารถเพิ่มพูนความรู้ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง นำข้อคิดเห็นมาใช้ได้จริง

ผู้ที่ขึ้นบัญชีเป็นอนุญาโตตุลาการของสถาบัญของสถาบันอนุญโตตุลาการ (THAC)

1. ศาสตราจารย์ อธึก อัศวนันท์
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์
3. รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ควรพจน์
4. ศาสตราจารย์ไชยวัฒน์ บุนนาค
5. รองศาสตราจารย์ ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ์
6. รองศาสตราจารย์ ดร. อรพิน สบายรูป
7. ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
8. ศาสตราจารย์ ดร. พิศวาท สุคนธพันธ์
9. นายรุจิระ บุนนาค
10. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร
11. ศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ
12. นายวิจิตร อยู่สุภาพ
13. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม
14. ดร. จุมพิตา เรืองวิชาธร
15. ดร. อภิวัตติ์ นิ่มละออร์
16. นายสงัด ปัถวี
17. นายทัศไนย ไชยแขวง
18. นายวิชัย ชื่นชมพูนุท
19. ดร. ถวัลย์ รุยาพร
20. นางสาวสรียา กาฬสินธุ์
21. Alastair Henderson
22. Dr.Christopher To
23. Emmanuelle Cabrol
24. Dr. Ganiga Fuangfoo
25. Gavin Margetson
26. Prof. George Bermann
27. Dr.Georges Affaki
28. Dr. Gonzalo Stampa
29. Dr.Helena HC Chen
30. Jamal Chaykhouni
31. Julian DM Lew QC
32. Leng Sun Chan SC
33. Michael Hwang SC
34. Rob Palmer
35. Victor Smith
36. Dr. Julien Chaisse
37. John Edward Lewis
38. Dr. Fan Yang
39. JiaJia (Carrie)
40. Anant Merathia
41. David John Holloway
42. Benjamin Olbourne
43. Marco Torsello
44. Christopher Lau SC
45. Domenico Di Pietro
46. Joseph Manuel Tirado
47. Cameron Samuel Ernest
48. Bjorn Gehle
49. Prof. Anis H. Bajrektarevic
50. Albert Yeu
51. Dr. Friedrich Rosenfeld
52. Sapna Jhangiani
53. Wee Meng Seng Aloysius
54. Michael Joseph Moser
55. Jonathan Bellamy
56. Dr. Andreas Respondek
57. Steve Kesmond Ngo