วิวัฒนาการของอนุญาโตตุลาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การค้าการลงทุนอยู่คู่กับโลกมาทุกยุคทุกสมัย เช่นเดียวกับกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้น ได้ก่อการพัฒนาเคียงข้างตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์อยู่เสมอๆ มาจนถึงปัจจุบัน ก่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือASEAN Economic Community : AEC ของรัฐสภาคีสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามความซึ่งตกลงกันในกฎบัตรอาเซียน ซึ่งเริ่มผลบังคับอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น รัฐชาติสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ ๑๙ ที่ดำรงอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันในภูมิภาคนี้ มีความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายและมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงเสมอมา ตั้งแต่ความสัมพันธ์ในรัฐโบราณตามแบบเรียนประวัติศาสตร์ที่ได้เรียนรู้กันมาตามแบบแผนของทางราชการนั้น ที่ได้แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านั้น ดำรงอยู่และพัฒนามาตามกระแสโลกาภิวัตน์เสมอ เมื่อมีการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศในรูปแบบประชาคมของรัฐระดับภูมิภาค ตามความตกลงในปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือปฏิญญากรุงเทพฯ นับแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ เป็นต้นมานั้น การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐภาคีสมาชิกด้วยกันเองและในนามองค์การรัฐระดับภูมิภาคต่อรัฐหรือองค์การรัฐอื่นๆ [...]

By | July 5th, 2017|Categories: บทความ|0 Comments

ทำไมอนุญาโตตุลาการจึงเป็นทางออกไม่ใช่ทางเลือก

การระงับข้อพิพาททางแพ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมและใช้เป็นการทั่วไป ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับสากลนั้น สามารถแบ่งเป็นสองลักษณะ ตามการดำเนินกระบวนการตามกฎหมายและคดีในทางแพ่ง คือ การระงับข้อพิพาทนอกศาล และ การระงับข้อพิพาทด้วยการฟ้องเป็นคดีต่อศาล ระบบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาเรียกกระบวนการระงับข้อพิพาทนอกศาลนี้ว่า "Alternative dispute resolution : ADR” อันมีความหมายถึง กระบวนการยุติธรรมอื่่นซึ่งมิได้ยุติด้วยฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลให้มีคำสั่งเป็นที่สุด แต่ยุติลงด้วยกระบวนการอื่นๆ ที่คู่ความซึ่งมีข้อพิพาทระหว่างกันนั้นสมัครใจเข้ากระบวนการพร้อมกับฝ่ายที่สามในการยุติหรือระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ กล่าวคือ การเจรจา (Negotiation) การไกล่เกลี่ย (Mediation) การประนีประนอมยอมความ (Conciliation) และการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) กระบวนการยุติธรรมทางเลือกทั้งสี่ลักษณะ  ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น เป็นที่นิยมและมีพัฒนาการในเชิงกระบวนการเป็นอย่างสูงในสหรัฐอเมริการะหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๑ – [...]

By | July 5th, 2017|Categories: บทความ|0 Comments

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ”ให้กับผู้ที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ในวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ” ร่วมกับบริษัท Herbert Smith Freehills โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ ให้กับผู้ที่ทำงานด้านกฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นาย  Andrew Hay และ นายอมรวิทย์ เพศประเสริฐ ทนายความจากบริษัท Herbert Smith Freehills  ประเทศไทย  มาร่วมสอนขั้นตอนในการร่างข้อตกลงอนุญาโตตุลาการอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง ณ  สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ (เอ็มควอเทียร์) [...]

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561

ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายประสัณห์  เชื้อพานิช  ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานฯ เพื่อพิจารณาแผนยุธศาสตร์สถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2562 -2566 และร่างข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมคดีอนุญาโตตุลาการให้แก่หน่วยงานรัฐ ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ (เอ็มควอเทียร์) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

งานประชุมสัมมนา Annual International Arbitration & Regulatory Summit 2018 ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

สถาบันอนุญาโตตุลาการร่วมกับ Wolters Kluwer และ Legal Plus จัดงานประชุมสัมมนา Annual International Arbitration & Regulatory Summit 2018 ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา งานประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนประสบการน์ความรู้ รวมไปถึงได้รับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ ระหว่างประเทศในหลากหลายแง่มุม โดยมีวิทยากรมากกว่า 10 ท่าน มาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ ทางสถาบันอนุญาโตตุลาการจึงจัดงานเลี้ยงต้อนรับ ให้กับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศ [...]

งานสัมมนาหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท” วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม  ทีผ่านมา สถาบันอนุญาโตตุลาการและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่บุคคลทั่วไปมากขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสัมมนานี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางสาวสุพจี รุ่งโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุดรธานี นายปรัชญา อุยตระกูล อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด นายชัยวัฒน์ ม่วงแก้ว อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

ภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์สำหรับผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2561

ภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์สำหรับผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2561 4.3 (1.5.6) รายงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาสที่ 2-3.2561 (1)

By | August 2nd, 2018|Categories: บทความ|0 Comments

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2561

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 A03 (OGSM Strategy Control) - June 2018 14.06.2018

By | August 2nd, 2018|Categories: บทความ|0 Comments