วิวัฒนาการของอนุญาโตตุลาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การค้าการลงทุนอยู่คู่กับโลกมาทุกยุคทุกสมัย เช่นเดียวกับกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้น ได้ก่อการพัฒนาเคียงข้างตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์อยู่เสมอๆ มาจนถึงปัจจุบัน ก่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือASEAN Economic Community : AEC ของรัฐสภาคีสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามความซึ่งตกลงกันในกฎบัตรอาเซียน ซึ่งเริ่มผลบังคับอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น รัฐชาติสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ ๑๙ ที่ดำรงอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันในภูมิภาคนี้ มีความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายและมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงเสมอมา ตั้งแต่ความสัมพันธ์ในรัฐโบราณตามแบบเรียนประวัติศาสตร์ที่ได้เรียนรู้กันมาตามแบบแผนของทางราชการนั้น ที่ได้แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านั้น ดำรงอยู่และพัฒนามาตามกระแสโลกาภิวัตน์เสมอ เมื่อมีการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศในรูปแบบประชาคมของรัฐระดับภูมิภาค ตามความตกลงในปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือปฏิญญากรุงเทพฯ นับแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ เป็นต้นมานั้น การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐภาคีสมาชิกด้วยกันเองและในนามองค์การรัฐระดับภูมิภาคต่อรัฐหรือองค์การรัฐอื่นๆ [...]

By | July 5th, 2017|Categories: บทความ|0 Comments

ทำไมอนุญาโตตุลาการจึงเป็นทางออกไม่ใช่ทางเลือก

การระงับข้อพิพาททางแพ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมและใช้เป็นการทั่วไป ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับสากลนั้น สามารถแบ่งเป็นสองลักษณะ ตามการดำเนินกระบวนการตามกฎหมายและคดีในทางแพ่ง คือ การระงับข้อพิพาทนอกศาล และ การระงับข้อพิพาทด้วยการฟ้องเป็นคดีต่อศาล ระบบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาเรียกกระบวนการระงับข้อพิพาทนอกศาลนี้ว่า "Alternative dispute resolution : ADR” อันมีความหมายถึง กระบวนการยุติธรรมอื่่นซึ่งมิได้ยุติด้วยฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลให้มีคำสั่งเป็นที่สุด แต่ยุติลงด้วยกระบวนการอื่นๆ ที่คู่ความซึ่งมีข้อพิพาทระหว่างกันนั้นสมัครใจเข้ากระบวนการพร้อมกับฝ่ายที่สามในการยุติหรือระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ กล่าวคือ การเจรจา (Negotiation) การไกล่เกลี่ย (Mediation) การประนีประนอมยอมความ (Conciliation) และการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) กระบวนการยุติธรรมทางเลือกทั้งสี่ลักษณะ  ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น เป็นที่นิยมและมีพัฒนาการในเชิงกระบวนการเป็นอย่างสูงในสหรัฐอเมริการะหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๑ – [...]

By | July 5th, 2017|Categories: บทความ|0 Comments

International Arbitration Training Course – Module 1&2

หลักสูตร “International Arbitration Training Course” (บรรยายภาษาอังกฤษ) โดย สถาบันอนุญาโตตุลาการ และ มหาวิทยาลัยนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกา วันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้ จัดอบรมคอร์ส “International Arbitration Training Course” (บรรยายภาษาอังกฤษ) ร่วมกับ New York University โดย Prof. Franco Ferrari (Director for the Center for Transnational Litigation Arbitration and Commercial Law) ซึ่งเป็นผู้นำในการสอนหลักสูตรครั้งนี้ และวิทยากรร่วม Prof. Franco Ferrari (Professor of Law, NYU School of Law), Dr. Friedrich Rosenfeld (Partner / Attorney with Hanefeid Rechatsanwalt), [...]

Conflict Management Program, 24 – 25 July 2018

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มช. ขอเชิญผู้ทีสนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program) ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฏาคม 2561 ค่าลงทะเบียน - สำหรับนักศึกษา เพียง 2,500.- บาท - บุคคลทั่วไป เพียง 3,500.- บาท ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดกำหนดการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลด หรือ โทร.02-018-1615  

17 July 2018

สถาบันอนุญาโตตุลาการ  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนา "ส่งเสริมการค้าไทย ก้าวไกลไปกับอนุญาโตตุลาการ" ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. - 16.00 น. ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด รายละเอียดกำหนดการ และดาวน์โหลด ใบสมัคร หรือโทร. 02-018-1615 ต่อ 112  

MOCK Arbitration, 4 July 2018

สถาบันอนุญาโตตุลาการ  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “MOCK ARBITRATION ทุนทรัพย์ขนาดย่อม ซ่อมได้ด้วย Small Claims” ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30น. - 12.30 น. งานสัมมนานี้เป็นภาษาไทยและไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด รายละเอียดกำหนดการ และดาวน์โหลด ใบสมัคร หรือ โทร.02-018-1615

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการคดี

คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ และ เจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น.   ณ อาคารศาลอาญา สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 5 สำนักงานศาลยุติธรรม  

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

By | June 14th, 2018|Categories: Uncategorized|0 Comments