วิวัฒนาการของอนุญาโตตุลาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การค้าการลงทุนอยู่คู่กับโลกมาทุกยุคทุกสมัย เช่นเดียวกับกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้น ได้ก่อการพัฒนาเคียงข้างตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์อยู่เสมอๆ มาจนถึงปัจจุบัน ก่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือASEAN Economic Community : AEC ของรัฐสภาคีสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามความซึ่งตกลงกันในกฎบัตรอาเซียน ซึ่งเริ่มผลบังคับอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น รัฐชาติสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ ๑๙ ที่ดำรงอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันในภูมิภาคนี้ มีความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายและมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงเสมอมา ตั้งแต่ความสัมพันธ์ในรัฐโบราณตามแบบเรียนประวัติศาสตร์ที่ได้เรียนรู้กันมาตามแบบแผนของทางราชการนั้น ที่ได้แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านั้น ดำรงอยู่และพัฒนามาตามกระแสโลกาภิวัตน์เสมอ เมื่อมีการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศในรูปแบบประชาคมของรัฐระดับภูมิภาค ตามความตกลงในปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือปฏิญญากรุงเทพฯ นับแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ เป็นต้นมานั้น การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐภาคีสมาชิกด้วยกันเองและในนามองค์การรัฐระดับภูมิภาคต่อรัฐหรือองค์การรัฐอื่นๆ [...]

By | July 5th, 2017|Categories: บทความ|0 Comments

ทำไมอนุญาโตตุลาการจึงเป็นทางออกไม่ใช่ทางเลือก

การระงับข้อพิพาททางแพ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมและใช้เป็นการทั่วไป ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับสากลนั้น สามารถแบ่งเป็นสองลักษณะ ตามการดำเนินกระบวนการตามกฎหมายและคดีในทางแพ่ง คือ การระงับข้อพิพาทนอกศาล และ การระงับข้อพิพาทด้วยการฟ้องเป็นคดีต่อศาล ระบบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาเรียกกระบวนการระงับข้อพิพาทนอกศาลนี้ว่า "Alternative dispute resolution : ADR” อันมีความหมายถึง กระบวนการยุติธรรมอื่่นซึ่งมิได้ยุติด้วยฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลให้มีคำสั่งเป็นที่สุด แต่ยุติลงด้วยกระบวนการอื่นๆ ที่คู่ความซึ่งมีข้อพิพาทระหว่างกันนั้นสมัครใจเข้ากระบวนการพร้อมกับฝ่ายที่สามในการยุติหรือระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ กล่าวคือ การเจรจา (Negotiation) การไกล่เกลี่ย (Mediation) การประนีประนอมยอมความ (Conciliation) และการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) กระบวนการยุติธรรมทางเลือกทั้งสี่ลักษณะ  ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น เป็นที่นิยมและมีพัฒนาการในเชิงกระบวนการเป็นอย่างสูงในสหรัฐอเมริการะหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๑ – [...]

By | July 5th, 2017|Categories: บทความ|0 Comments

【炜衡快讯】孙佳佳律师受聘成为泰国THAC首位中国大陆仲裁员并受托翻译官方中文规则

孙佳佳律师受聘成为泰国THAC首位中国大陆仲裁员并受托翻译官方中文规则2017年10月19日,北京市炜衡律师事务所合伙人律师孙佳佳正式接受了位于曼谷的泰国仲裁委员会(Thailand Arbitration Center,简称THAC)仲裁员聘书,并受托翻译THAC的官方中文仲裁规则。孙佳佳律师系THAC在中国大陆的第一位仲裁员。孙律师自2009年加入北京市炜衡律师事务所以来,主从事商事和涉外争议解决工作。在其十年律师执业经历中,曾处理多起涉及铁矿石、焦煤等大宗商品及设备的国际货物买卖纠纷、合资企业纠纷、在建工程转让纠纷、公司股权纠纷、产品质量纠纷及其他各类重大商事合同纠纷,有效地、最大程度地维护了当事人的合法权益和经济利益,在商事和涉外诉讼及仲裁领域亦积累了丰富的经验。除了不断在办理案件中积累实践经验,孙律师也从未放弃结合实践,总结提升理论水平。她曾在《中国外汇》2016年第1期发表了文章《海上货运“一切险”保什么》;在《海淀律师》总第4期发表文章《伦敦海事仲裁协会一仲裁结果被不予承认原因探析》;并且还创办了个人公众号,定期发表文章,多集中于仲裁、涉外诉讼、以及国际私法、国际贸易领域。孙律师先后撰写发表了二十余篇文章,其中撰写的《租约仲裁条款并入提单的三个重要条件、反例列举和裁判精神梳理》曾被“厦门海事法院”微信公众号于2016年7月26日转载,并获得实务界一致好评。 2017年6月,孙律师还受邀在央视《社会与法》栏目与观众分享办理国际争议案件的宝贵经验,做了题为《法律服务护航一带一路——企业走出去,争议条款别大意》的节目录制,受到广泛关注。孙律师凭借其兢兢业业的工作态度、不断进取的精神和英语优势,在涉外业务领域树立了独特的风格。本次受到泰国仲裁委员会邀请并成为其首位中国大陆籍仲裁员,正是对其多年来实务工作的认可,更是其不断提升自我、挑战自我的进阶。 相信在炜衡律师的努力前行下,炜衡律师事务所将会开拓更广阔的市场,为客户提供更专业、更具有价值的法律服务,“洞察·沟通·解决·良知”的炜衡精神也会更加深入人心。 cr.http://mp.weixin.qq.com/s/W-ci0YznMMuP6pj1mjEIww

By | December 16th, 2017|Categories: ข่าวสถาบันอนุญาโตตุลาการ|0 Comments

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการจัดการสัมมนา International Arbitration in the Digital Age

เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ที่ผ่านมา ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้มีการจัดการสัมมนาในหัวข้อ International Arbitration in the Digital Age” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่บุคคลทั่วไป   ทั้งนี้ ที [...]

By | December 16th, 2017|Categories: ข่าวสถาบันอนุญาโตตุลาการ|0 Comments

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการจัดการสัมมนา ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท

      เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 น. – 17.00 น. ที่ผ่านมา ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้มีการจัดการสัมมนาในหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท” ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่บุคคลทั่วไป โดยได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจาก คุณ นรินทร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น   [...]

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการจัดงานสัมมนา การบริหารจัดการความขัดแย้ง

เมื่อวันอังคาร-พุธที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 น. – 17.00 น. ที่ผ่านมา ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้มีการจัดการสัมมนาในหัวข้อ  “การบริหารจัดการความขัดแย้ง” ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัชทาวเวอร์ (เอ็มควอเทียร์) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ [...]

By | November 29th, 2017|Categories: ข่าวสถาบันอนุญาโตตุลาการ|0 Comments

วิวัฒนาการของอนุญาโตตุลาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

     การค้าการลงทุนอยู่คู่กับโลกมาทุกยุคทุกสมัย เช่นเดียวกับกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้น ได้ก่อการพัฒนาเคียงข้างตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์อยู่เสมอๆ มาจนถึงปัจจุบัน      ก่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือASEAN Economic Community : AEC ของรัฐสภาคีสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามความซึ่งตกลงกันในกฎบัตรอาเซียน ซึ่งเริ่มผลบังคับอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น รัฐชาติสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ ๑๙ ที่ดำรงอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันในภูมิภาคนี้ มีความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายและมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงเสมอมา ตั้งแต่ความสัมพันธ์ในรัฐโบราณตามแบบเรียนประวัติศาสตร์ที่ได้เรียนรู้กันมาตามแบบแผนของทางราชการนั้น ที่ได้แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านั้น ดำรงอยู่และพัฒนามาตามกระแสโลกาภิวัตน์เสมอ      เมื่อมีการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศในรูปแบบประชาคมของรัฐระดับภูมิภาค ตามความตกลงในปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือปฏิญญากรุงเทพฯ [...]

By | November 28th, 2017|Categories: บทความ|0 Comments

อนุญาโตตุลาการในไทยและในต่างประเทศต่างกันอย่างไร

          การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีวิวัฒนาการตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน ราวพุทธศักราช ๕๐๐ เป็นต้นมา ปรากฎเป็นหลักฐานไว้ใน "กฎหมายสิบสองโต๊ะ" (LEGES DUODECIM TABULARUM) ซึ่งเป็นกฎหมายโบราณที่เป็นรากฐานของกฎหมายโรมันและหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่รับกันในทางสากลและนำไปสู่การปรับใช้เป็นกฎหมายในประเทศต่างๆ เรื่อยมาถึงปัจจุบัน   ข้อพิพาทในทางแพ่งโดยทั่วไป มีกระบวนการระงับข้อพิพาทอยู่ ๓ ลักษณะสำคัญ ได้แก่ ๑.การไกล่เกลี่ย           คู่พิพาทในทางแพ่งสองฝ่ายหรือมากกว่าสองฝ่าย ได้ตกลงให้มีบุคคลที่สาม เรียกว่า ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Conciliator) ขึ้น เพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอมความกัน [...]

By | November 21st, 2017|Categories: บทความ|0 Comments