Trends in mediation and arbitration for the maritime sector

On 4 December, Gerald Yee, Partner at Clyde & Co, and Somporn Paisin, former Principal Advisor at the Ministry of Transport, provided an overview of the law and use of alternative dispute resolution for the [...]

By | ธันวาคม 4th, 2018|Categories: กิจกรรม|0 Comments

“The 2018 International Commercial & Legal Cooperation Forum”

เมื่อวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2561 นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เข้าร่วมงาน “The 2018 International Commercial & Legal Cooperation Forum” โดยมีนาย Lu Pengqi รองประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีน (CCPIT) เป็นผู้กล่าวเปิดงาน  ในการจัดงาน “The 2018 International Commercial & Legal Cooperation Forum” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างวงการธุรกิจและวิชาชีพด้านกฎหมายในหลายประเด็นหลัก และเพิ่มการแลกเปลี่ยนทางกฎหมายความร่วมมือด้านนโยบาย [...]

By | พฤศจิกายน 29th, 2018|Categories: ข่าวสถาบันอนุญาโตตุลาการ|0 Comments

วิวัฒนาการของอนุญาโตตุลาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การค้าการลงทุนอยู่คู่กับโลกมาทุกยุคทุกสมัย เช่นเดียวกับกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้น ได้ก่อการพัฒนาเคียงข้างตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์อยู่เสมอๆ มาจนถึงปัจจุบัน ก่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือASEAN Economic Community : AEC ของรัฐสภาคีสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามความซึ่งตกลงกันในกฎบัตรอาเซียน ซึ่งเริ่มผลบังคับอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น รัฐชาติสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ ๑๙ ที่ดำรงอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันในภูมิภาคนี้ มีความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายและมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงเสมอมา ตั้งแต่ความสัมพันธ์ในรัฐโบราณตามแบบเรียนประวัติศาสตร์ที่ได้เรียนรู้กันมาตามแบบแผนของทางราชการนั้น ที่ได้แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านั้น ดำรงอยู่และพัฒนามาตามกระแสโลกาภิวัตน์เสมอ เมื่อมีการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศในรูปแบบประชาคมของรัฐระดับภูมิภาค ตามความตกลงในปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือปฏิญญากรุงเทพฯ นับแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ เป็นต้นมานั้น การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐภาคีสมาชิกด้วยกันเองและในนามองค์การรัฐระดับภูมิภาคต่อรัฐหรือองค์การรัฐอื่นๆ [...]

By | กรกฎาคม 5th, 2017|Categories: บทความ|0 Comments

ทำไมอนุญาโตตุลาการจึงเป็นทางออกไม่ใช่ทางเลือก

การระงับข้อพิพาททางแพ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมและใช้เป็นการทั่วไป ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับสากลนั้น สามารถแบ่งเป็นสองลักษณะ ตามการดำเนินกระบวนการตามกฎหมายและคดีในทางแพ่ง คือ การระงับข้อพิพาทนอกศาล และ การระงับข้อพิพาทด้วยการฟ้องเป็นคดีต่อศาล ระบบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาเรียกกระบวนการระงับข้อพิพาทนอกศาลนี้ว่า "Alternative dispute resolution : ADR” อันมีความหมายถึง กระบวนการยุติธรรมอื่่นซึ่งมิได้ยุติด้วยฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลให้มีคำสั่งเป็นที่สุด แต่ยุติลงด้วยกระบวนการอื่นๆ ที่คู่ความซึ่งมีข้อพิพาทระหว่างกันนั้นสมัครใจเข้ากระบวนการพร้อมกับฝ่ายที่สามในการยุติหรือระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ กล่าวคือ การเจรจา (Negotiation) การไกล่เกลี่ย (Mediation) การประนีประนอมยอมความ (Conciliation) และการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) กระบวนการยุติธรรมทางเลือกทั้งสี่ลักษณะ  ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น เป็นที่นิยมและมีพัฒนาการในเชิงกระบวนการเป็นอย่างสูงในสหรัฐอเมริการะหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๑ – [...]

By | กรกฎาคม 5th, 2017|Categories: บทความ|0 Comments

พิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของ สสวท. และ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ในการใช้การระงับข้อพิพาททางเลือกเพื่อยุติข้อพิพาทของ สสวท. อันเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่ผิดสัญญาไม่ชำระทุนคืน ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว หากดำเนินการไปได้ผลดีอาจเป็นต้นแบบที่ดีของหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน และอาจนำไปสู่การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลในการจัดการแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ความร่วมมือในครั้งนี้รวมไปถึง การพัฒนาบุคลากร และด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาททางเลือก เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ [...]

THAC BEAT On 11 – 15 Feb 2019

THAC BEAT On 4-8 Feb 19

THAC BEAT On 28-31 Jan 2019

By | กุมภาพันธ์ 2nd, 2019|Categories: ข่าวสถาบันอนุญาโตตุลาการ|0 Comments

นายพสิษฐ์ อศัววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ และคณะ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนัก กฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

By | มกราคม 31st, 2019|Categories: ข่าวสถาบันอนุญาโตตุลาการ|0 Comments

หลักสูตรลดค่าใช้จ่ายและเวลาสำหรับการดำเนินการระงับข้อพิพาทในเชิงธุรกิจ

ในวันที่  31 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 17.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดหลักสูตรลดค่าใช้จ่ายและเวลาสำหรับการดำเนินการระงับข้อพิพาทในเชิงธุรกิจ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรจำนวน 47 ท่าน และมีวิทยากรจำนวน 3 ท่านดังนี้ 1.ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ : ผู้พิพากษาอาวุโสศาลทรัพย์สินทางปัญญษและการค้าระหว่างประเทศกลาง2.คุณเลิศนภา ปิตตะพันธุ์ : ผู้ประนอม สถาบันอนุญาโตตุลาการ3.วิทยากรพิเศษ ผู้พิพากษาด้านการระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการมากว่า 30 ปี

By | มกราคม 31st, 2019|Categories: กิจกรรม, ภาพกิจกรรม|0 Comments