LOGO THAC
อนุญาโตตุลาการ

บริการด้านอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยมาตรฐานระดับสากล โดยอนุญาโตตุลาการผู้มีประสบการณ์ในการทำงานเฉพาะด้าน เหมาะสมกับทุกภาคส่วนธุรกิจ ไม่ต้องเสียเวลากับการอ้างอิงแหล่งความรู้ภายนอก คำชี้ขาดเป็นไปตามข้อเท็จจริงตามลักษณะของแต่ละประเภทธุรกิจ ไม่สูญเสียโอกาสทางธุรกิจระหว่างกัน หาข้อยุติได้ภายในเวลาที่กำหนดหรือน้อยกว่า เพราะการยินยอมของทั้งคู่ร้องขอ และผู้คัดค้านทำให้การจัดการผ่านการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก


เกณฑ์การคัดเลือกอนุญาโตตุลาการ

สถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจสอบร่วมกัน เพื่อพิจารณาจากระดับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านการอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับในระดับมืออาชีพ โดยใช้สิ่งบ่งชี้ดังกล่าวร่วมกับการพิจารณาจากคณะกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการใช้ในการคัดเลือก


แนวทางการพัฒนาอนุญาโตตุลาการ

ในส่วนงานสถาบันการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution Academy) เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลงานด้านการจัดคอร์สอบรมการอนุญาโตตุลาการ  ซึ่งการจัดคอร์สอบรมต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การอนุญาโตตุลาการชั้นนำของโลก อาทิ Singapore International Arbitration Center, The Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration เป็นต้น ในการเชิญผู้มากความสามารถ และประสบการณ์เฉพาะทางมาให้เกียรติเป็นวิทยากรในคอร์สต่างๆที่สถาบันฯ จัดขึ้น  เพือให้ผู้ที่ได้รับการอบรมสามารถเพิ่มพูนความรู้ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง นำข้อคิดเห็นมาใช้ได้จริง


ติดต่อเรา
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)
689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66 (0) 2018 1615
โทรสาร : +66 (0) 2018 1632
อีเมล์ : info@thac.or.th
เว็บไซต์ : www.thac.or.th
สมัครรับข่าวสาร

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย ©2018 สถาบันอนุญาโตตุลาการ