LOGO THAC
รายชื่อคณะอนุญาโตตุลาการของ THAC (ชาวไทย)

คณะอนุญาโตตุลาการทั้งหมด ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

คณะอนุญาโตตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
อนุญาโตตุลาการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
อนุญาโตตุลาการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
อนุญาโตตุลาการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬา
อนุญาโตตุลาการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ
อนุญาโตตุลาการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการบินพลเรือน
อนุญาโตตุลาการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการประกันภัย
อนุญาโตตุลาการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา
อนุญาโตตุลาการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนุญาโตตุลาการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคมการสื่อสาร
อนุญาโตตุลาการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน
อนุญาโตตุลาการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านพาณิชย์นาวีและขนส่งทางทะเล
อนุญาโตตุลาการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสัญญาการลงทุน
อนุญาโตตุลาการผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องหุ้นส่วนและบริษัท

ติดต่อเรา
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)
689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66 (0) 2018 1615
โทรสาร : +66 (0) 2018 1632
อีเมล์ : info@thac.or.th
เว็บไซต์ : www.thac.or.th
สมัครรับข่าวสาร

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย ©2018 สถาบันอนุญาโตตุลาการ