LOGO THAC
รายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

กระทรวงยุติธรรม จัดงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 128 ปี “128 ปี ยุติธรรมก้าวไกล เพื่อสังคมไทยที่เท่าเทียม”

กระทรวงยุติธรรม จัดงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 128 ปี “128 ปี ยุติธรรมก้าวไกล เพื่อสังคมไทยที่เท่าเทียม”
        ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม “128 ปี ยุติธรรมก้าวไกล เพื่อสังคมไทยที่เท่าเทียม”โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมงานฯ ทั้งนี้กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีสงฆ์ การมอบโล่และเกียรติบัตรประเภทต่างๆ 
        นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของกระทรวงยุติธรรม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และสินค้าจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กิจกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในคดียาเสพติด จากสำนักงาน ป.ป.ส. การให้บริการทำบัตรประชาชน โดยสำนักงานปกครองและทะเบียน และสำนักงานเขตหลักสี่ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อการกุศล ด้วยการรับบริจาคทรัพย์เข้ากองทุนยุติธรรม โดยมียอดบริจาค รวมทั้งสิ้น 282,340 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน ในการดำเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
        โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านกระบวนการยุติธรรม ในการอำนวยการยุติธรรม คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ป้องกันและควบคุมอาชญากรรม เร่งรัด ต้านภัยยาเสพติด บำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้กระทำผิด สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมายอย่างมีเอกภาพ โดยมุ่งเน้นการทำงานให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล่ำ และสร้างความเท่าเทียมในสังคมเพื่อให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันไปสู่ "Thailand 4.0" ในอนาคต เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของการก่อตั้งกระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 128 ปี ในวันนี้และเพื่อขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมให้เป็นองค์กรที่มีความ "ยุติธรรมก้าวไกล สังคมไทยเป็นสุข" และสามารถอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม

อ้างอิงจาก : http://www.moj.go.th/ministertalk/articles/639

 

ลงวันที่ 25 มี.ค 2562
ชมแล้ว 63 ครั้ง


ติดต่อเรา
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)
689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66 (0) 2018 1615
โทรสาร : +66 (0) 2018 1632
อีเมล์ : info@thac.or.th
เว็บไซต์ : www.thac.or.th
สมัครรับข่าวสาร

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย ©2018 สถาบันอนุญาโตตุลาการ