LOGO THAC
รายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ เรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ เรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในวันที่ เมษายน  2562 เวลา 13.30 – 17.00 น. THAC ได้จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ เรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต โดยได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ การระงับข้อพิพาททางเลือก และแนวทางในด้านของการทำงาน จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชัย อริยะนันทะกะ ผู้พิพากษาอาวุโสศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และ นายกษิณ ชำนาญชานันท์ ผู้ประนอมสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ในการนี้ขอขอบคุณตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร สรอัณฑ์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ