LOGO THAC
รายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

งานเสาวนาการร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ

งานเสาวนาการร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ
เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) จัดงานเสาวนาการร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ เสริมสร้างความรู้ ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26  โดยมีนายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการกล่าวเปิดงานเสาวนาการร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ ซึ่งงานเสวนานี้ได้ให้ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ โดยการเสวนาในประเด็นประสบการณ์ต่างๆในการร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ รวมถึงการแนะนำหลักการสร้างสัญญาที่ควรคำนึง วิธีการเจรจา และหารือเกี่ยวกับปัญหาของการร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ โดยมีวิทยากรดังนี้ 
คุณปรัชญา อุยตระกูล อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
คุณยุทธนา ศิวรักษ์ ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความหุ้นส่วน บจก.เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
ศาสตราจารย์พิเศษ จุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คุณฉกาจนิตย์ จุณณะภาต ที่ปรึกษากฎหมายสำนักกฎหมายบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากร และผู้เข้าร่วมงานทุกท่านค่ะ