LOGO THAC
MOCK MEDIATION

 

การประนอมข้อพิพาทจำลอง

 

  • Date : 13 Dec 2019
  • Time : 1.30 pm. - 4.30 pm.
  • Place : THAC (Thailand Arbitration Center) Bhiraj Tower Floor 26

(Registered 70/70)


Details
สถาบันอนุญาโตตุลาการมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการการระงับข้อพิพาททางเลือกทุกรูปแบบ รวมถึงการประนอมข้อพิพาท (Mediation)  ทั้งนี้เพื่อให้บริการด้านการระงับข้อพิพาทของสถาบันเป็นที่รู้จัก ทางสถาบันฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดการประนอมข้อพิพาทจำลองขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการประนอมข้อพิพาทตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท ภายใต้การจัดการคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

ผู้บรรยาย
  1. คุณฉวีวรรณ เมฆอาภรณ์
  2. คุณกษิณ ชำนาญชานันท์
  3. คุุณฉกาจนิตย์ จุณณะภาต
  4.  คุณปริญดา วิรานุวัตร
  5. คุณวณิชชา สุมานัส

 

 


Location map

THAILAND ARBITRATION CENTER (THAC)
26th floor 689 Bhiraj Tower
Sukhumvit Rd., Khlong Tan Nuea,
Vadhana Bangkok 10110

Tel: +66 (0) 2018 1615
Fax: +66 (0) 2018 1632
Email : info@thac.or.th
Website : www.thac.or.th

Payment

Account name: Thailand Arbitration Center
Account number: 982-7-81617-9
SWIFT code: KRTHTHBK

© 2020. Thailand Arbitration Center. All Rights Reserved.