• อังกฤษ
  • ไทย

          

  • อังกฤษ
  • ไทย

          

  • อังกฤษ
  • ไทย

          

บริการของเรา

          สถาบันฯ มีข้อบังคับที่ได้มาตรฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการระงับ ข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ให้อิสระแก่คู่พิพาทในการกำหนดกระบวนการอนุญาโตตุลาการให้เป็นไปตามที่ตกลงกันโดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรมแก่คู่พิพาททุกฝ่าย รวมทั้งเปิดโอกาสให้คดีที่มีทุนทรัพย์ขนาดย่อมให้สามารถใช้การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการได้

ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าการอนุญาโตตุลาการ

ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าการอนุญาโตตุลาการที่มีทุนทรัพย์ขนาดย่อม

คณะอนุญาโตตุลาการ

คู่มือแนวทางการยกร่างคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

  แบบฟอร์มคำขอเริ่มต้นคดีด้วยการอนุญาโตตุลาการ

  แบบฟอร์มคำเสนอข้อพิพาทการอนุญาโตตุลาการ

 

ข้อดีของการอนุญาโตตุลาการ

สะดวก

          การอนุญาโตตุลาการ เป็นวิธีระงับข้อพิพาทไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและรักษาความสัมพันธภาพระหว่างคู่พิพาท

รวดเร็วและมีประสิทธิผล

          การอนุญาโตตุลาการใช้เวลาในการดำเนินการไม่มากนักก็สามารถที่จะทราบได้ว่า คู่พิพาทจะตกลงกันได้หรือไม่อย่างไร เนื่องจากคู่กรณีพิพาทสามารถเลือกบุคคลที่จะทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการ จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนพิพาทได้จึงทำให้การรับฟังพยานหลักฐานและตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทสามารถทำได้รวดเร็ว

ประหยัดค่าใช้จ่าย

          การอนุญาโตตุลาการ ใช้เวลาไม่มากนัก ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ เมื่อเทียบกับกระบวนการทางยุติธรรม

รักษาความสัมพันธ์ของคู่กรณีพิพาท

          เมื่อคู่พิพาทสามารถตกลงระงับข้อพิพาทกันได้จะทำให้ลดข้อขัดแย้ง ข้อโต้เถียงระหว่างกัน สามารถอยู่ร่วมกันต่อไป ซึ่งเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย

สร้างความพึงพอใจให้แก่คู่ความ

          การอนุญาโตตุลาการ เป็นวิธีการที่ต้องใช้เทคนิคและความเชี่ยวชาญในเรื่องที่พิพาทให้ผู้พิพาทยินยอมผ่อนปรน โอนอ่อนผ่อนตามให้แก่กันและกัน โดยไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ไม่เหมือนการพิจารณาคดีในศาล ที่มีการชี้ว่าฝ่ายใดถูก ฝ่ายใดผิด ฝ่ายใดแพ้ ฝ่ายใดชนะ อันก่อให้เกิดความรู้สึกเสียศักดิ์ศรี

รักษาชื่อเสียงและรักษาความลับทางธุรกิจของคู่พิพาท

          กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ดำเนินการเป็นความลับ พยานหลักฐาน ข้อมูลที่นำเสนอไม่สามารถนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานอ้างอิงในชั้นศาลได้ เว้นแต่ผู้พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งจะยินยอม

เหมาะสำหรับข้อพิพาทที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน

          การที่คู่กรณีพิพาทสามารถเลือกบุคคลที่เป็นอนุญาโตตุลาการได้ และถ้าคู่กรณีเลือกอนุญาโตตุลาการจากบุคคลที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องที่พิพาทกันโดยเฉพาะในกรณีที่ข้อพิพาทยุ่งยากและสลับซับซ้อนก็จะทำให้การพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทน่าจะทำได้ดี รวดเร็ว และเหมาะสมกับข้อพิพาทนั้นๆ

          การให้บริการด้านการประนอมข้อพิพาทของสถาบันฯนั้นครอบคลุมข้อพิพาททั้งทางด้านเเพ่ง และพาณิชย์ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและมุ่งหาทางออกที่คู่พิพาทต้องการ นอกจากนี้ทางสถาบันฯ มีการขึ้นบัญชีผู้ประนอมข้อพิพาทและมีหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทที่ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท

 แบบฟอร์มคำเสนอขอระงับข้อพิพาทด้วยการประนอม

          การระงับข้อพิพาททางออนไลน์เป็นการระงับข้อพิพาทบนออนไลน์ที่มีกระบวนการระงับข้อพิพาทหลายรูปแบบผสมผสานกันเป็นขั้นตอน ทำให้การระงับข้อพิพาทสำเร็จด้วยความรวดเร็ว ประหยัด และคู่ความไม่จำเป็นต้องเดินทาง

          การให้บริการด้านการถือเงินประกันคดี คือ บริการที่สถาบันฯ เป็นคนกลางในการรับฝากเงินประกันคดีในคดีอนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจ (Ad Hoc Arbitration) โดยสถาบันฯ ได้รับมอบหมายจากคู่พิพาท หรือจากอนุญาโตตุลาการในคดีอนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจให้เป็นผู้ถือเงินประกันคดีเพื่อใช้ประกันการชำระหนี้ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

          สถาบันฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากคู่พิพาท หรือผู้ที่อนุญาโตตุลาการมีคำสั่งให้วางเงินประกัน ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมสำหรับเงินประกันค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการและค่าใช้จ่ายในคดี ในอัตราคดีละ 10,000 บาทต่อปีต่อครั้ง*
2. ค่าธรรมเนียมสำหรับเงินประกันการชำระหนี้ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ในอัตราคดีละ 15,000 บาทต่อปีต่อครั้ง*

          *กรณีที่สถาบันอนุญาโตตุลาการให้บริการถือเงินประกันคดีไว้ไม่ถึงหนึ่งปี ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราหนึ่งปี

 ข้อบังคับถือเงินประกันคดีสถาบันอนุญาโตตุลาการ

คำนวณค่าใช้จ่าย : คลิกที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า