• อังกฤษ
  • ไทย

          

  • อังกฤษ
  • ไทย

          

  • อังกฤษ
  • ไทย

          

การคำนวณค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่ปรากฎจากเครื่องคำนวณนี้ ถูกคำนวณจากค่าใช้จ่ายที่ระบุบนตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาท ที่ปรากฏบนข้อบังคับอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2558 และข้อบังคับอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท พ.ศ. 2557

จำนวนทุนทรัพย์ :

1. ค่าธรรมเนียมเริ่มต้น
           - ผู้เรียกร้อง 8,000 บาท
           - ผู้คัดค้าน (กรณีมีข้อเรียกร้องแย้ง) 8,000 บาท
2. ค่าธรรมเนียมสถาบัน
8,000 บาท
3. ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ
6,000 บาท
4. ค่าเงินประกันทนายความ
           - ผู้เรียกร้อง 3,000 บาท
           - ผู้คัดค้าน 3,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายของคณะอนุญาโตตุลาการ, ค่าใช้จ่ายในการ บริหารคดีของสถาบัน, ค่าใช้จ่ายของผู้เชี่ยวชาญที่คณะ อนุญาโตตุลาการแต่งตั้ง, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่คู่พิพาทตกลงกัน ให้เป็นค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการ
           - ผู้เรียกร้อง 50,000 บาท
           - ผู้คัดค้าน 50,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)
136,000 บาท
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายที่ปรากฎจากเครื่องคำนวณนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการประนอม เช่นค่าพยานหรือผู้เชี่ยวชาญ
2. ค่าใช้จ่ายของคณะอนุญาโตตุลาการ
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารคดีของสถาบัน
4.ค่าใช้จ่ายของผู้เชี่ยวชาญที่คณะอนุญาโตตุลาการแต่งตั้ง
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่คู่พิพาทตกลงกันให้เป็นค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการ
6. ค่าใช่จ่ายอื่นๆ โดยรวมที่ไม่สามารถระบุราคาเพื่อประกอบการคำนวณนี้ได้ในเบื้องต้น

*ค่าใช้จ่ายที่ท่านจะได้รับทราบเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงในการใช้บริการจริงได้
**ค่าธรรมเนียมสถาบันและค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการให้แบ่งฝ่ายละกึ่งหนึ่ง ***หากมีการเปลี่ยนแปลง สถาบันอนุญาโตตุลาการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า