• ไทย
  • ไทย
  • ไทย

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ลงนามผสานความร่วมมือกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ผลักดันระบบบริการแบบออนไลน์ ODR สนองนโยบายชาติ Thailand 4.0