• อังกฤษ
  • ไทย
  • อังกฤษ
  • ไทย
  • อังกฤษ
  • ไทย

บัญชีรายชื่อ

รายชื่ออนุญาโตตุลาการ

         เกณฑ์การคัดเลือกอนุญาโตตุลาการ สถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจสอบร่วมกัน เพื่อพิจารณาจากระดับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านการอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับในระดับมืออาชีพ โดยใช้สิ่งบ่งชี้ดังกล่าวร่วมกับการพิจารณาจากคณะกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการใช้ในการคัดเลือก แนวทางการพัฒนาอนุญาโตตุลาการ ในส่วนงานสถาบันการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution Academy) เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลงานด้านการจัดคอร์สอบรมการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งการจัดคอร์สอบรมต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การอนุญาโตตุลาการชั้นนำของโลก อาทิ Singapore International Arbitration Center, The Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration เป็นต้น ในการเชิญผู้มากความสามารถ และประสบการณ์เฉพาะทางมาให้เกียรติเป็นวิทยากรในคอร์สต่างๆที่สถาบันฯ จัดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมสามารถเพิ่มพูนความรู้ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง นำข้อคิดเห็นมาใช้ได้จริง

 รายชื่ออนุญาโตตุลาการ ชาวไทย

  รายชื่ออนุญาโตตุลาการ ชาวต่างชาติ

คณะอนุญาโตตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

รายชื่อผู้ประนอม

          การสร้างผู้ประนอม สถาบันได้มีการคัดสรรบุคคลที่จะเข้ามาเป็นผู้ประนอม ข้อพิพาทของสถาบันเป็นอย่างดี โดยพิจารณาจากระดับความรู้ความสามารถ ระดับการศึกษา ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในข้อพิพาทแต่ละประเภท ประสบการณ์ใน การระงับข้อพิพาท และเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในสังคม ซึ่งพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นผู้คัดเลือก การพัฒนาผู้ประนอม สถาบันมีการจัดอบรมผู้ประนอม เพื่อพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะของประนอมข้อพิพาท การจัดอบรมนี้ สถาบันร่วมมือกับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการจัดอบรมผู้ประนอม ข้อพิพาท เพื่อให้ได้ผู้ประนอมที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการกับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการประนอม ข้อพิพาทอย่างต่อเนื่อง สถาบันยังมีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประนอมและ บุคคลทั่วไปถึงการประนอมข้อพิพาทในปัจจุบันและแนวโน้มการประนอมในอนาคต

  รายชื่อผู้ประนอมข้อพิพาทของสถาบัน ชาวไทย

  รายชื่อผู้ประนอมข้อพิพาทของสถาบัน ชาวต่างชาติ

ทะเบียนรายชื่อ