• อังกฤษ
  • ไทย
  • อังกฤษ
  • ไทย
  • อังกฤษ
  • ไทย

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ


วันที่จัดกิจกรรม: 06/08/2020 - 19/11/2020

เวลา: 2:00 PM - 4:00 PM   ( GMT+7 )

สถานที่: สถาบันอนุญาโตตุลาการ อาคารภิรัช ทาวเวอร์ ชั้น 26 (เอ็มควอเทียร์)
Register Closed
(Registered 0 / -1)

งานสัมมนานี้ ลงทะเบียนผ่าน Google Form เท่านั้น

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา

 

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการร่วมกับหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยจัดอบรมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้และเทคนิคในการระงับข้อพิพาททางเลือกด้านอนุญาโตตุลาการ พร้อมทั้งเรียนรู้และเข้าใจถึงขั้นตอนในการดำเนินงานด้านอนุญาโตตุลาการ และการเข้าร่วมการพิจารณาคำร้องต่างๆ และการบังคับใช้คำชี้ขาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอนุญาโตตุลาการ

ค่าลงทะเบียน

  • ตลอดหลักสูตร จำนวน 8 ครั้ง 4,000 บาท
    (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  •  รายครั้ง 1,000 บาท/ครั้ง
    (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

บุคคลที่ควรเข้าร่วมการอบรม

  • ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
  • นักเรียน-นักศึกษา
  • บุคคลทั่วไป

หมายเหตุ: ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 ขึ้นไป (จำนวน 6 ครั้ง) จะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง