• ไทย
  • ไทย
  • ไทย

การระงับข้อพิพาททางเลือก ช่วยธุรกิจด้านพลังงานได้อย่างไร?

การระงับข้อพิพาททางเลือก ช่วยธุรกิจด้านพลังงานได้อย่างไร?


วันที่จัดกิจกรรม: 23/07/2020

เวลา: 1:30 PM - 4:30 PM   ( GMT+7 )

สถานที่: สถาบันอนุญาโตตุลาการ อาคารภิรัช ทาวเวอร์ ชั้น 26 (เอ็มควอเทียร์) / ZOOM Application
Register Now
(Registered 25 / 40)

วัตถุประสงค์:

เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมทักษะความรู้ด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกที่เกี่ยวข้องในด้านธุรกิจพลังงาน ตลอดจน แบ่งปันประสบการณ์ด้านการอนุญาโตตุลาการ การประนอมข้อพิพาทที่สามารถพบเห็นได้ในภาค ธุรกิจพลังงาน การจัดสัมมนาในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับรู้และทราบถึงการเลือกใช้กระบวนการการระงับข้อพิพาททางเลือกในการยุติข้อพิพาท

วิทยากร:

  • คุณจิริเดชา พึ่งสุนธร กรรมการ บริษัท เดช่า แอนด์ โก จำกัด
  • คุณชัยวัฒน์ ม่วงแก้ว อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการอนุญาโตตุลาการ 2
  • คุณปารินทร์ การุณยธร นิติกรฝ่ายคดี สำนักฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินรายการ:

อาจารย์ ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ทาง:

สถาบันอนุญาโตตุลาการ อาคารภิรัช ทาวเวอร์ ชั้น 26 (เอ็มควอเทียร์) หรือ ช่องทางออนไลน์ ZOOM Application

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM ได้ที่นี่