• ไทย
  • ไทย
  • ไทย

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ “กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก” จังหวัดพิษณุโลก

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ “กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก” จังหวัดพิษณุโลก


วันที่จัดกิจกรรม: 15/07/2020

เวลา: 9:30 AM - 4:00 PM   ( GMT+7 )

สถานที่: โรงแรม เรือนแพ รอยัล ปาร์ค พิษณุโลก
Register Now
(Registered 2 / 10)

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีประนอมข้อพิพาท
และการอนุญาโตตุลาการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งนิสิต นักศึกษาในภูมิภาคต่างๆ