• อังกฤษ
 • ไทย

          

 • อังกฤษ
 • ไทย

          

 • อังกฤษ
 • ไทย

          

Smart Visa

สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ
ที่ประเทศไทย THAC สามารถออกหนังสือรับรองคุณสมบัติในการทำงาน ( Work Permit) หรือ ดำเนินการขอออก Smart VISA ทำให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และลดความยุ่งยากในการจัดทำเอกสารลง

 • Smart VISA
 • Work Permit / VISA Non-B
 • เปรียบเทียบ SMART VISA vs Work Permit / Non B

SMART VISA คืออะไร

คือ วีซ่าประเภทพิเศษที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อดึงดูดในบุคคลที่มีทักษะสูงและนักลงทุนที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานหรือลงทุนใน S–Curve (อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ) หรือกิจการเป้าหมายของประเทศ สามารถเข้ามาดำเนินการทำธุรกิจภายในประเทศได้ยาวนานกว่าปกติ โดยอุตสาหกรรมและกิจการเป้าหมายดังกล่าวรวมถึง “การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution)” ที่อยู่ข้อที่ 11 ตามหมวดการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ หรือ 13 S-Curve

อนุญาโตตุลาการนั้น จัดอยู่ในกลุ่มสมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) “T” หรือผู้เชี่ยวชาญชาญทักษะสูง (Talent) ให้บริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution)

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ออกประกาศเพิ่มเติมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ โดยกำหนดให้ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง ที่เกี่ยวข้องกับการบริการดังกล่าวสามารถยื่นคำขอเพื่อได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ หรือ SMART VISA ได้ ซึ่งในแง่ของขอบเขตของผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง ไม่ได้จำกัดเพียงแค่อนุญาโตตุลาการเท่านั้น แนวทางของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ยังให้หมายรวมถึง ที่ปรึกษาคดีอนุญาโตตุลาการ งานว่าต่างแก้ต่างในคดี และงานสนับสนุนต่างๆ ด้วย เช่น การถอดความจากเสียง หรือ Transcriber เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

SMART VISA "T" สิทธิประโยชน์มากขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านอนุญาโตตุลาการชาวต่างชาติ

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์

 1. มีเงินได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 100,000 บาท/เดือน หรือเทียบเท่า แต่ในกรณีที่เป็นบุคคลซึ่งมีสัญญาจ้างโดยวิสาหกิจเริ่มต้น หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกษียณอายุแล้วซึ่งได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีเงินได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 บาท/เดือน
 2. มีสัญญาจ้างหรือสัญญาบริการกับกิจการในไทยหรือกิจการในต่างประเทศ ซึ่งกำหนดให้ทำงานในประเทศไทย ซึ่งมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. ต้องได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงานในเครือข่ายของศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center: STC)
 4. กิจการที่ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจะต้องได้รับการรับรองว่าอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 5. ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าประเทศตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และไม่มีประวัติอาชญากรรม ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ตรวจสอบ

สิทธิประโยชน์

 1. ได้รับ Smart “T” โดยมีระยะเวลาไม่เกินระยะเวลาตามสัญญาจ้าง/สัญญาบริการ แต่สูงสุดครั้งละไม่เกิน 4 ปี และสามารถขยายให้ครั้งละไม่เกิน 4 ปี
 2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงานสำหรับการทำงานในกิจการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักเกณฑ์คุณสมบัติของวีซ่าประเภท Smart “T” และ ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม จะต้องขอรับรองเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) โดยสามารถใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานได้
  สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (Re-entry permit)
 4. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับสิทธิในการพำนักในประเทศไทย และการทำงานได้โดยมีระยะเวลาเท่ากับผู้ที่ได้รับสิทธิหลัก ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการทำงานต้องห้าม ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 25๖๐ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายจะทำงานได้นั้นจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
 5. ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการเข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ

ขั้นตอนการยื่นขอรับรองคุณสมบัติประกอบการขอ SMART Visa (ใช้เวลาประมาณ 30 วันทำการ)

1 2

กรณีอยู่ต่างประเทศ ยื่นที่สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรองผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

กรณีพำนักอยู่ไทย ยื่นขอวีซ่าประเภท SMART VISA ได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (One Stop Service Center for Visa and Work Permit: OSS) อาคารจัตุรัสจามจุรี หรือศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือสถานที่อื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด

THAC Support / เอกสารประกอบการยื่นขอ Smart VISA

 1. แบบคำขอ SMART VISA T
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง
 3. สัญญาจ้างหรือสัญญาบริการ หรือหลักฐานแสดงการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคดีอนุญาโตตุลาการซึ่งกำหนดให้มีการพิจารณาคดีในประเทศ
 4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยประเทศซึ่งผู้ยื่นคำขอถือสัญชาติ หรือมีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือประเทศซึ่งได้ยื่นคำขอ (ต้องออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
 5. สำเนาหลักฐานแสดงคุณสมบัติต่างๆ เช่น หลักฐานการจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เป็นต้น* ทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการ ไม่จำเป็นต้องแนบ
 6. สำเนาหลักฐานการจ้างงานจากที่ทำงานก่อนหน้า เช่น สำเนาจดหมายรับรอง เป็นต้น* ทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการ ไม่จำเป็นต้องแนบ
 7. สำเนาโครงงานวิจัย (ถ้ามี)
 8. สำเนาสื่อสิ่งพิมพ์ (ถ้ามี)
 9. สำเนาเอกสารทรัพย์สินทางปัญญา (ถ้ามี)
 10. รางวัล (ถ้ามี)
 11. สำเนาหนังสือรับรองคุณสมบัติความเป็นผู้เชี่ยวชาญ สำเนาหนังสือรับรองความเชี่ยวชาญด้านการทำงาน (ถ้ามี) (THAC ออก)
 12. หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้ยื่นคำขอที่ไม่ได้ยื่นเอกสารด้วยตนเอง

* กรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอนุญาโตตุลาการ ไม่จำเป็นต้องแนบเอกสารหมายเลข 5-6
er places specified by the Immigration Bureau Office
*ผู้ยื่นคำขอสามารถสแกนเอกสารประกอบให้อยู่ในรูปแบบ PDF File (ยกเว้นแบบคำขอ)*

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ SMART VISA & VISA NON B

 • กรณีเป็นอนุญาโตตุลาการสามารถใช้ Work Permit ฉบับเดิมได้เลย เนื่องจากไม่ได้เป็นงานที่อยู่ในประกาศงานห้ามสำหรับคนต่างด้าว
 • กรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจจากคู่พิพาท ให้พิจารณาว่า Governing Law (กฎหมายที่บังคับใช้) ในสัญญาที่พิพาทเป็นกฎหมายไทยหรือไม่ หากไม่ใช่กฎหมายไทย ท่านสามารถใช้ Work Permit เล่มเดิมได้เลย เนื่องจากไม่ได้เป็นงานที่อยู่ในประกาศงานห้ามสำหรับคนต่างด้าว แต่หากเป็นกฎหมายไทย อาจต้องขอหนังสือรับรองใหม่ เนื่องจากการขอ Work Permit ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการนี้ ถือเป็นงานออก Work Permit ตามกฎหมายพิเศษ ซึ่งไม่อยู่ในบังคับงานห้ามของคนต่างด้าว

หากชาวต่างชาติเข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญหรือพยานบุคคลเท่านั้นจะไม่ถือว่าเป็นการประกอบอาชีพในราชอาณาจักรไทย จึงไม่จำเป็นต้องขอหนังสือรับรอง หรือ ใบอนุญาตประกอบการทำงานแต่อย่างใด

ไม่ใช่ THAC ถือเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการอนุญาโตตุลาการและมีอำนาจออกหนังสือรับรองตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ดังนั้น เพียงแต่การดำเนินกระบวนพิจารณาเกิดขึ้นในประเทศไทย แม้ว่าจะไม่ใช่คดีที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของ THAC ก็ตาม แต่ THAC ก็ยังสามารถออกหนังสือรับรองให้ได้

การยื่นขอหนังสือรับรอง จะต้องเป็นกรณีที่มีคดีอนุญาโตตุลาการแล้วเท่านั้น เนื่องจากในหนังสือรับรอง กฎหมายกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องมีการระบุถึงหมายเลขคดีอนุญาโตตุลาการหรือรหัสข้อพิพาทที่สามารถอ้างอิงได้

THAC จะให้บริการเฉพาะในส่วนของการออกหนังสือรับรองให้เท่านั้น การประสานงาน, ติดต่อ และการยื่นขอ Visa และ Work Permit ณ กรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คนต่างด้าว หรือผู้รับมอบอำนาจจากคนต่างด้าวจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง

การขอหนังสือรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ ไม่จำเป็นต้องแนบใบรับรองแพทย์ด้วย

อนุญาโตตุลาการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคู่พิพาทซึ่งเป็นชาวต่างชาติ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

7.1 ให้ชาวต่างชาติกรอกแบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองประกอบการขอรับการตรวจลงตราวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non–Immigrant “B” Visa(ซึ่งกระบวนการนี้ ชาวต่างชาติควรเผื่อระยะเวลาในการประสานงานและติดต่อกับทางสถานทูตและสถานกงสุลในต่างประเทศ)

7.2 ภายหลังได้รับ VISA เรียบร้อยแล้ว ให้คนต่างด้าวหรือผู้รับมอบอำนาจจากคนต่างด้าวยื่นขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอ Work Permit จากกรมการจัดหางานโดยในขั้นนี้ให้คนต่างด้าวเตรียมสำเนา Passport, สำเนาหนังสือแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ และ/หรือสำเนาหนังสือรับมอบอำนาจ พร้อมทั้งต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจหากมีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน

7.3 ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตการทำงานที่กรมการจัดหางาน ณ ศูนย์ให้บริการ Visa และ Work Permit ชั้น 18 จามจุรีสแควร์ โดยจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3 ชั่วโมง (ขั้นตอนนี้คนต่างด้าวสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนได้ แต่ยังคงต้องไปลงนามรับเล่มจริงด้วยตนเอง) สำหรับเอกสารที่ต้องยื่นประกอบการขอ Work Permit ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

7.3.1 หนังสือรับรองจาก ที เอช เอ ซี
7.3.2 หนังสือแจ้งผลการออกหนังสือรับรองจากที เอช เอ ซี
7.3.3 แบบบต 38 หรือ แบบรายการข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานประกอบหนังสือแจ้งการทำงานตามมาตรา 62 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7.3.4 สำเนาหนังสือเดินทาง
7.3.5 สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร
7.3.6 สำเนาเอกสารคดีหมายเลขข้อพิพาท
7.3.7 รูปถ่ายของคนต่างด้าว ขนาด 3*4 ซม. จำนวน 3 รูป

ขอบเขตของหนังสือรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ สามารถออกให้ได้เพียงอนุญาโตตุลาการและชาวต่างชาติเท่านั้น หากทนายความจะขอหนังสือรับรองดังกล่าวต้องเข้ามาในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากตัวความ

 • ขอ Non-Immigration “B” Visa สำหรับธุรกิจและทำงาน ที่สถานกงสุลหรือสถานทูตในต่างประเทศ ขั้นตอนนี้ควรสำรองเวลาเอาไว้อย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อนวันกำหนดนัดพิจารณา หรือ
 • ขอ Tourist Visa ที่สถานกงสุลหรือสถานทูตในต่างประเทศ และ เปลี่ยนประเภทเป็น Non “B” Visa ในภายหลัง (ชาวต่างชาติต้องปรากฏตัวต่อเจ้าหน้าที่ ขณะที่ยื่น application ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 1 ครั้ง) (การขอ Tourist Visa on Arrival/Transit ไม่สามารถเปลี่ยนประเภท เป็น Non “B” Visa ได้)

**เจ้าหน้าที่ควรแนะนำให้ออก Visa ประเภท Non-Immigrant B Visa เนื่องจากการขอเปลี่ยนประเภทของ Visa ในประเทศไทย จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากกว่า และปัจจุบันนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยังไม่มีการตราหลักเกณฑ์ที่แน่นอนออกมา**

 • ต้องไปลงลายมือชื่อรับใบอนุญาตทำงานฉบับจริงด้วยตนเอง ณ One Start One Stop Investment Center (OSOS) ชั้นที่ 18 ตึกจามจุรีสแควร์

Ready to get started?

บทความที่เกี่ยวข้อง

สมาร์ทวีซ่า SMART Visa คืออะไร? อนุญาโตตุลาการ สามารถขอได้หรือไม่

สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) คืออะไร ถ้าเป็นอนุญาโตตุลาการสามารถขอสมาร์ทวีซ่าได้ไหม คนที่กดเข้ามาอ่านก็คงจะมีคำถามนี้อยู่ในความสงสัยกันใช่ไหมคะ แอดมินจะมาตอบคำถามนี้กัน คำตอบ คือ “ได้ค่ะ” เพราะทางสถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC ของเรา ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐ ที่สามารถออกหนังสือรับรองประกอบการขอสมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) ให้กับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ เพื่อนำไปใช้ยื่นขอ สมาร์ทวีซ่ากับ BOI หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ แล้วสมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) คืออะไร?

Read More →

SMART Visa – สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุญาโตตุลาการชาวต่างชาติ

การเดินทางเข้าออกต่างประเทศนั้น ในบางประเทศจำเป็นมากที่จะต้องมี วีซ่า อาจจะเป็นวีซ่าสำหรับท่องเที่ยว วีซ่าสำหรับเรียน หรือวีว่าสำหรับการทำงาน ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่า วีซ่าที่ขอยากที่สุดคือ วีซ่าสำหรับการทำงาน และการที่ต่างชาติจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้นั้นจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีเอกสารที่สำคัญอย่าง Visa และ Work permit

Read More →

วิธีออกหนังสือรับรองตามกฎหมายอนุญาโตตุลาการฉบับใหม่

การที่ชาวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้น มักจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเอกสารที่ค่อนข้างเยอะ ภาษาที่แตกต่างกัน การติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ทำให้ชาวต่างชาติรู้สึกว่ายุ่งยากในการดำเนินการส่วนนี้

Read More →

สมาร์ทวีซ่า เงื่อนไขและขั้นตอนในการจะเข้ามาทำอนุญาโตตุลาการในไทย

การที่อนุญาโตตุลาการต่างชาติจะเข้ามาทำอนุญาโตตุลาการในไทย การเข้ามาเป็นครั้งคราวก็คงจะไม่เป็นปัญหามาก หากแต่ถ้าในกรณีที่มีลูกค้าหรือมีคดีความ แล้วต้องการเข้ามาทำธุระติดต่อในไทยเป็นระยะเวลายาวนาน หรือเดินทางเข้าออกประเทศบ่อยครั้ง “สมาร์ทวีซ่า” ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะชาวต่างชาติสามารถทำใหม่ได้ ยิ่งถ้ามีวีซ่าอยู่แล้วก็สามารถอัพเกรดเป็น สมาร์ทวีซ่าได้เช่นกัน

Read More →

Work Permit / Non B คืออะไร

ใบอนุญาตทำงานหรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อ Work Permit นั้น คือใบอนุญาตให้ทำงานที่ประเทศไทย ออกให้ให้แก่ชาวต่างชาติที่มีความต้องการทำงานในไทย ทั้งบุคคลที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยหรือแม้แต่เข้ามาเป็นลูกจ้างในประเทศไทย ก็ต้องทำเรื่องยื่นเพื่อขอเปลี่ยนแปลงประเภทการลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ให้เป็น NON-IMMIGRANT VISA “B” หรือ (Visa Non-B) หรือวีซ่าธุรกิจ เพราะหากไม่เปลี่ยนแปลงวีซ่า ให้เป็นวีซ่าธุรกิจแล้ว ก็จะไม่สามารถทำงานในราชอาณาจักรไทยได้

Work Permit หรือ ใบอนุญาตทำงาน คือ / Visa Non-B หรือ วีซ่าธุรกิจ คือ

 • Work Permit หรือ ใบอนุญาตทำงาน คือ ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยที่จะออกให้แก่ต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย ออกโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • Visa Non-B หรือ วีซ่าธุรกิจ คือ ใบอนุญาตเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงาน ออกโดยสถานกงสุลไทย กระทรวงต่างประเทศ หรือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  โดยอายุการใช้งานของ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ วีซ่าธุรกิจ (Visa Non-B) จะอยู่ที่ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี และ 2 ปี (สูงสุด) ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรมการจัดหางาน สำหรับ Work Permit และสำนักงานตรวจหาคนเข้าเมือง สำหรับ Visa โดยพิจารณาจากความจำเป็นหลายๆส่วน เช่น ประเภทงานที่ทำ ความจำเป็นในการทำงาน เป็นต้น

ขั้นตอนการยื่นเอกสารประกอบการขอออกหนังสือรับรองกับ THAC

1 1

ขั้นตอนที่ 1 : อนุญาโตตุลาการหรือผู้รับมอบอำนาจต่างด้าว ยื่นแบบคำขอหนังสือรับรอง พร้อมแนบ

(1) สำเนาหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว
(2) สำเนาหลักฐานแสดงการตั้งให้เป็นอนุญาโตตุลาการ หรือผู้รับมอบอำนาจ
(3) หนังสือมอบอำนาจ พร้อมอากรแสตมป์ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

ขั้นตอนที่ 2 :
เอกสารครบถ้วน ที เอช เอ ซี ออกหนังสือรับรองภายใน 1 วันทำการ

ขั้นตอนที่ 3 :
คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองแล้ว ต้องไปยื่นขอใบอนุญาตทำงานที่กรมการจัดหำงาน
กระทรวงแรงงาน โดยแนบเอกสาร ดังนี้*

(1) หนังสือรับรองจากที เอช เอ ซี
(2) หนังสือแจ้งผลการออกหนังสือรับรองจาก ที เอช เอ ซี
(3) แบบรายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตาม ม. 12 พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
(4) สำเนาหนังสือเดินทาง
(5) สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาทำงานในไทยตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
(6) สำเนาเอกสารคดีหมายเลขข้อพิพาท
(7) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3*4 ซม. จำนวน 3 รูป
(8) หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ (กรณีที่ไม่ได้ยื่นด้วยตนเอง)

*บัญชีเอกสารอ้างอิงจากหนังสือกรมการจัดหางาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๓๐๓/๖๐๖๘๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

แบบฟอร์มเอกสารของ THAC

 1. แบบคำขอหนังสือรับรอง สำหรับชาวต่าวชาติที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการ
  อนุญาโตตุลาการในประเทศไทย (คลิกดาวน์โหลด)
 2. ชุดตัวอย่างที่จะได้รับจาก THAC
 3.  รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตาม ม. 12 พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 (คลิกดาวน์โหลด)

อาชีพ และวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบอาชีพ

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความใน (39) ของบัญชีแนบท้ายพระราชกฤษฏีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(39) งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี ยกเว้น

(ก) งานปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ
(ข) งานว่าต่างแก้ต่างในชั้นอนุญาโตตุลาการ ถ้ากฎหมายซึ่งใช้บังคับแก่ข้อพิพาทที่พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการนั้นมิใช่กฎหมายไทย หรือเป็นกรณีที่ไม่ต้องขอบังคับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นในราชอาณาจักรไทย”

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Work Permit / Non B

 • กรณีเป็นอนุญาโตตุลาการสามารถใช้ Work Permit ฉบับเดิมได้เลย เนื่องจากไม่ได้เป็นงานที่อยู่ในประกาศงานห้ามสำหรับคนต่างด้าว
 • กรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจจากคู่พิพาท ให้พิจารณาว่า Governing Law (กฎหมายที่บังคับใช้) ในสัญญาที่พิพาทเป็นกฎหมายไทยหรือไม่ หากไม่ใช่กฎหมายไทย ท่านสามารถใช้ Work Permit เล่มเดิมได้เลย เนื่องจากไม่ได้เป็นงานที่อยู่ในประกาศงานห้ามสำหรับคนต่างด้าว แต่หากเป็นกฎหมายไทย อาจต้องขอหนังสือรับรองใหม่ เนื่องจากการขอ Work Permit ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการนี้ ถือเป็นงานออก Work Permit ตามกฎหมายพิเศษ ซึ่งไม่อยู่ในบังคับงานห้ามของคนต่างด้าว

หากชาวต่างชาติเข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญหรือพยานบุคคลเท่านั้นจะไม่ถือว่าเป็นการประกอบอาชีพในราชอาณาจักรไทย จึงไม่จำเป็นต้องขอหนังสือรับรอง หรือ ใบอนุญาตประกอบการทำงานแต่อย่างใด

ไม่ใช่ THAC ถือเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการอนุญาโตตุลาการและมีอำนาจออกหนังสือรับรองตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ดังนั้น เพียงแต่การดำเนินกระบวนพิจารณาเกิดขึ้นในประเทศไทย แม้ว่าจะไม่ใช่คดีที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของ THAC ก็ตาม แต่ THAC ก็ยังสามารถออกหนังสือรับรองให้ได้

การยื่นขอหนังสือรับรอง จะต้องเป็นกรณีที่มีคดีอนุญาโตตุลาการแล้วเท่านั้น เนื่องจากในหนังสือรับรอง กฎหมายกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องมีการระบุถึงหมายเลขคดีอนุญาโตตุลาการหรือรหัสข้อพิพาทที่สามารถอ้างอิงได้

THAC จะให้บริการเฉพาะในส่วนของการออกหนังสือรับรองให้เท่านั้น การประสานงาน, ติดต่อ และการยื่นขอ Visa และ Work Permit ณ กรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คนต่างด้าว หรือผู้รับมอบอำนาจจากคนต่างด้าวจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง

การขอหนังสือรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ ไม่จำเป็นต้องแนบใบรับรองแพทย์ด้วย

อนุญาโตตุลาการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคู่พิพาทซึ่งเป็นชาวต่างชาติ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

7.1 ให้ชาวต่างชาติกรอกแบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองประกอบการขอรับการตรวจลงตราวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non–Immigrant “B” Visa(ซึ่งกระบวนการนี้ ชาวต่างชาติควรเผื่อระยะเวลาในการประสานงานและติดต่อกับทางสถานทูตและสถานกงสุลในต่างประเทศ)

7.2 ภายหลังได้รับ VISA เรียบร้อยแล้ว ให้คนต่างด้าวหรือผู้รับมอบอำนาจจากคนต่างด้าวยื่นขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอ Work Permit จากกรมการจัดหางานโดยในขั้นนี้ให้คนต่างด้าวเตรียมสำเนา Passport, สำเนาหนังสือแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ และ/หรือสำเนาหนังสือรับมอบอำนาจ พร้อมทั้งต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจหากมีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน

7.3 ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตการทำงานที่กรมการจัดหางาน ณ ศูนย์ให้บริการ Visa และ Work Permit ชั้น 18 จามจุรีสแควร์ โดยจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3 ชั่วโมง (ขั้นตอนนี้คนต่างด้าวสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนได้ แต่ยังคงต้องไปลงนามรับเล่มจริงด้วยตนเอง) สำหรับเอกสารที่ต้องยื่นประกอบการขอ Work Permit ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

7.3.1 หนังสือรับรองจาก ที เอช เอ ซี
7.3.2 หนังสือแจ้งผลการออกหนังสือรับรองจากที เอช เอ ซี
7.3.3 แบบบต 38 หรือ แบบรายการข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานประกอบหนังสือแจ้งการทำงานตามมาตรา 62 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7.3.4 สำเนาหนังสือเดินทาง
7.3.5 สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร
7.3.6 สำเนาเอกสารคดีหมายเลขข้อพิพาท
7.3.7 รูปถ่ายของคนต่างด้าว ขนาด 3*4 ซม. จำนวน 3 รูป

ขอบเขตของหนังสือรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ สามารถออกให้ได้เพียงอนุญาโตตุลาการและชาวต่างชาติเท่านั้น หากทนายความจะขอหนังสือรับรองดังกล่าวต้องเข้ามาในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากตัวความ

 • ขอ Non-Immigration “B” Visa สำหรับธุรกิจและทำงาน ที่สถานกงสุลหรือสถานทูตในต่างประเทศ ขั้นตอนนี้ควรสำรองเวลาเอาไว้อย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อนวันกำหนดนัดพิจารณา หรือ
 • ขอ Tourist Visa ที่สถานกงสุลหรือสถานทูตในต่างประเทศ และ เปลี่ยนประเภทเป็น Non “B” Visa ในภายหลัง (ชาวต่างชาติต้องปรากฏตัวต่อเจ้าหน้าที่ ขณะที่ยื่น application ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 1 ครั้ง) (การขอ Tourist Visa on Arrival/Transit ไม่สามารถเปลี่ยนประเภท เป็น Non “B” Visa ได้)

**เจ้าหน้าที่ควรแนะนำให้ออก Visa ประเภท Non-Immigrant B Visa เนื่องจากการขอเปลี่ยนประเภทของ Visa ในประเทศไทย จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากกว่า และปัจจุบันนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยังไม่มีการตราหลักเกณฑ์ที่แน่นอนออกมา**

 • ต้องไปลงลายมือชื่อรับใบอนุญาตทำงานฉบับจริงด้วยตนเอง ณ One Start One Stop Investment Center (OSOS) ชั้นที่ 18 ตึกจามจุรีสแควร์

Ready to get started?

บทความที่เกี่ยวข้อง

SMART Visa – สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุญาโตตุลาการชาวต่างชาติ

การเดินทางเข้าออกต่างประเทศนั้น ในบางประเทศจำเป็นมากที่จะต้องมี วีซ่า อาจจะเป็นวีซ่าสำหรับท่องเที่ยว วีซ่าสำหรับเรียน หรือวีว่าสำหรับการทำงาน ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่า วีซ่าที่ขอยากที่สุดคือ วีซ่าสำหรับการทำงาน และการที่ต่างชาติจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้นั้นจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีเอกสารที่สำคัญอย่าง Visa และ Work permit

Read More →

วิธีออกหนังสือรับรองตามกฎหมายอนุญาโตตุลาการฉบับใหม่

การที่ชาวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้น มักจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเอกสารที่ค่อนข้างเยอะ ภาษาที่แตกต่างกัน การติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ทำให้ชาวต่างชาติรู้สึกว่ายุ่งยากในการดำเนินการส่วนนี้

Read More →

อนุญาโตตุลาการในไทย ทำ Work Permit ง่ายกว่าที่คิด

ในปัจจุบันมีการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ถือเป็นผลดีที่ดึงรายได้เข้าสู่ประเทศ แต่ก็มีโอกาสเกิดข้อพิพาทตามมาได้ด้วย ทำให้เสียเวลาและเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจ การระงับข้อพิพาททางการค้าการพาณิชย์ยิ่งยุติได้เร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งรักษาความสัมพันธ์ได้ดีเท่านั้น

Read More →
การส่งเสริมให้ชาวต่างชาติ

การส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำการอนุญาโตตุลาการในไทย

แต่เดิม การที่ชาวต่างชาติจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการ และผู้รับมอบอำนาจจากคู่พิพาทเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยนั้น ถือเป็นงานที่ต้องได้รับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 59 ของพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า ไม่เป็นงานห้ามตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวห้ามทำ พ.ศ. 2522 ด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดของบัญชีดังกล่าวแล้ว มีข้อยกเว้นเรื่องการเป็นอนุญาโตตุลาการ และงานว่าต่างแก้ต่างในชั้นอนุญาโตตุลาการเอาไว้(1)

Read More →
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า